Εμφάνιση #156

ΤίτλοςΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος
ΠεριγραφήΑ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυροκορδάτειος Βιβλιοθήκη ἤτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος τῶν ἐν ταῖς ἀνά τήν Ἀνατολήν βιβλιοθήκαις εὑρισκομένων ἑλληνικῶν χειρογράφων, Ὁ ἐν Κωσταντινουπόλει Ἑλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Παράρτημα τ. ΙΕ´-ΙΗ´, 1884