Πληροφορίες για την ιστοσελίδα Σημειώματα-Κώδικες

Η ιστοσελίδα βασίζεται σε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει χρονολογημένα σημειώματα Ελληνικών κωδίκων (9ος-15ος αι.) και τα παρακάτω πεδία ακολουθούν κάθε εγγραφή. Η χρονολογική σειρά των σημειωμάτων έχει διαταραχθεί, σε κάποιες περιπτώσεις, για καθαρά τεχνικούς λόγους.

Τα πεδία της βάσης είναι τα ακόλουθα: