Σημειώματα

Εμφάνιση 1-10 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #1
Κώδικας Χρονολογία: Leninop. Œffrent. Bibl. 219
Σημείωμα Χρονολογία: Α) 4 Απριλίου 814, 12 Νοεμβρίου 826, 15 Ιουλίου 832 Β) 7 Μαΐου 835
Σημείωμα: Α) + Ετελειωθη εν κ(υρι)ω ο οσιος και θεοφορος π(ατη)ρ ημων Πλατων ο του Χ(ριστο)υ ομολογητης ο μεγας της οικουμενης φωστηρ μην(ὶ) απριλλιω δ ινδ(ικτίωνος) ζ ημερα δ. ετελειωθη ο εν αγιοις Θεοδωρος ο κοινος π(ατ)ηρ ημων και νεος του Χ(ριστο)υ ομολογ(ητης) πολλους δρομους και αγωνας διανοισας εν τη αμωμητω και αληθινη των χριστιανων πιστει· πολλους τε φωτισας και οδηγησας εις επιγνωσιν ευσεβειας και σ(ωτη)ριας μην(ὶ) νοεμβριω ιβ ϊνδ(ι)κ(τίωνος) ε ημε(ρᾳ) ᾶ ετους δε απο κτισεως κοσμου Ϛτλε. Ετελειωθ(η) ο εν αγιοις π(ατ)ηρ ημων Ϊωσηφ ο αγιωτατος αρχ(ι)επισκ(ο)π(ος) Θεσσαλονικης και νεος του Χ(ριστο)υ ομολογητης εν καλη ὁ μολογια και μαρτυρία θανων υπερ της αληθειας μην(ι) ϊουλιω ιε ϊνδ(ι)κ(τίωνος) ι ετους δε κοσμου Ϛτμ. Β) Ετελειωθη θ(εο)υ χαριτι ἡ ϊερα αυτη και θεοχαρακτος βιβλος μηνι μαϊω ζ ινδικτιωνος ιγ ετους κοσμου Ϛτμγ. δυσωπω δε πάντας τοὺς ἐτυγχάνοντας μνίαν μου ποιεισθαι του γραψαντος Νικολαου αμαρτ(ωλοῦ) μοναχ(οῦ) οπως ευροιμι ελεος εν ημερα κρισεως γενοιτο κ(ύρι)ε. ἀμήν.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ευαγγέλια
Εκδόσεις Σημειώματος: Granstrem, Katalog, VV 16 (1959), σ. 233-234. Treu, Gr. Hss., σ. 85. Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 13. Βέη, Un Manuscrit, σ. 63. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 711. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 122.

Σημείωμα #2
Κώδικας Χρονολογία: Berol. Deutsche Staatsbibl. 410 (Ham. 552)
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 856-897
Σημείωμα: κυριε βοειθι τον δουλον σου συμεον μοναχουσ πρεσβιτερου και ηγουμενου τοποθο εκτισαμιν το ψαλτεριν τουτον γρηκον και ρομεον εν ημερεσ του αγιουτατου πατροσ ημον παιτρου ηγουμενου τησ μονισ του αγιου αμβροσυου ησ πολιν λεγομενι μεδηωλανισιον · παρακαλο παντεσ η αναγινοσκοντεσ · ευχεσθε · υπερ υμων του αμαρτολουσ · αμα και τουσ βοηθουντον μι και του γραψαντοσ μαγνουσ · μοναχουσ · γενιτο αμην·
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ψαλτήριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. V, σ. 16 C. de Boor, Verzeichnis, σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 122.

Σημείωμα #3
Κώδικας Χρονολογία: Μετεώρων Μεταμορφώσεως 591
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 861-862
Σημείωμα: Τριὰσ μονὰσ ἁγία, εὐχαῖσ καὶ πρεσβείαισ τοῦ ἀποστόλου σου ματθάιου. καὶ τοῦ ἁγιωτάτου ϊωάννου ἀρχιεπισκόπου κωνσταντινουπόλεως οῦ χρυσοστόμου, τὸ πικρὸν ἕλκοσ τῶν ἁμαρτιῶν μου ϊἀσαι· τοῦ τε κτησαμένου καὶ γράψαντος τὴν ἱερὰν ταύτην καὶ ψυχοφελῆ βίβλον ἐυσταθίου ἐλαχίστου καὶ ταπεινοῦ μοναχοῦ· Εγραφη δε καὶ ετελειώθη καὶ σωτηριώδησ ἁύτη βίβλοσ ἐν τῷ Ϛτο ἔτη. ἐν τῆ ἐνδεκάτη ϊνδικτιονη · ἐν τῆ μονῆ τῆσ ἁγίασ ἄννησ τῆσ διακειμένης ὑπὸ τῶν τῆσ βυθινίασ μερῶν ἐν τῇ ενορία τῆσ Κίου. ἐπὶ τῆσ ἐξοριαστοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου ϊγνατίου·
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου αἱ ὑπ᾿ ἀριθμ. με' - ἑρμηνευτικαί ὁμιλίαι εἰς τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον.
Εκδόσεις Σημειώματος: Βέη, Χειρόγραφα Μετεώρων, Α', σ. 621-625. Βέη, Un manuscrit, σ. 52 κ.εξ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 122-123.

Σημείωμα #4
Κώδικας Χρονολογία: Leninop. 216
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 877-878
Σημείωμα: Α) Εν ονόματι τῆς ἁγίας ἀχράντου καὶ ζωαρχικῆς τριάδος, π(ατ)ρ(ὸς) καὶ ὑ(ιο)ῦ καὶ ἁγίου πν(εύματο)ς. ἐγράφη καὶ ἐτελειώθη τὸ παρὸν ψαλτήριον κελεύσει τοῦ ἁγίου καὶ μακαρίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Νῶε, προέδρου τῆς φιλοχρίστου μεγαλοπόλεως Τιβεριάδος. ἔτους κόσμου Ϛτο ἰνδ(ικτίωνος) ια. χειρὶ Θεοδώρου ἐλαχίστου διακό(νου) τῆς ἁγίας Χ(ριστο)ῦ τοῦ θ(εο)ῦ ἡμῶν ᾿Αναστ(άσεως). ῞Οσοι οὖν ἐντυγχάνετε, εὔξασθε ὑπὲρ τῶν κατεργασμένων καὶ ἐργασαμένων εἰς δόξαν θ(εο)ῦ Β) Πρέποντα κοσμον τω θεηδοχω ταφωι Τετευχε την δε λαμπραν υελουργιαν Θωμᾶς μονάζων ζωγράφος δαμασκόθεν.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ψαλτήριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Grandstrem, Katalog, VV 16 (1959) σ. 234. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 224, 359, 392. Βέη, Un Manuscrit, σ. 64. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 712. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 123.

Σημείωμα #5
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI. 117(254)
Σημείωμα Χρονολογία: 1 Αυγούστου 880
Σημείωμα: ετελειωθη η βιβλοσ αυτη δια χειροσ αθανασιου μοναχου και αμαρτωλου· μηνι αυγυστω α · ινδικτιωνοσ ιγ. ετουσ απο κτισεωσ κοσμου Ϛτπη .
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ασκητικά Μ. Βασιλείου
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 9. Βέη, Un manuscrit, σ. 65. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 123.

Σημείωμα #6
Κώδικας Χρονολογία: Oxon. Bodl. d’Orville 301
Σημείωμα Χρονολογία: Σεπτέμβριος 888
Σημείωμα: εγραφη χειρι στεφανου κληρικου μηνι σεπτεμβριωι ινδικτιωνοσ ζ ετει κοσμου Ϛτ_ζ· εκτησαμην αρεθασ πατρευσ την παρουσαν βιβλον νομισματα ιδ (?)
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐκλείδης
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 11. Κουγέα, ῾Ο Καισαρείας ᾿Αρέθας, σ. 99. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 123.

Σημείωμα #7
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 1470 (Colbert 340)
Σημείωμα Χρονολογία: Απρίλιος 890
Σημείωμα: + Μνήσθητι, Σῶτερ, δημιουργὲ τῶν ὅλων, Ταῖς τῆς ἀχράντου εὐκτίαις Θεοτό- κου, Τοῦ ἐμπόνως γράψαντος ᾿Αναστασίου Τὴν βίβλον, ἥνπερ ταῖς χεροῖν μου νῦν φέρω, Καὶ τάξον αὐτὸν ἐν δικαίων τῇ στάσει, Πολλῶν παρασχὼν ἀμπλακημάτων λύτρον - + ῎Επαυσε Χριστὸς δημιουργεῖν σαββάτῳ, Κἀμοῦ δὲ παύει τοὺς πόνους ἐν σαββάτῳ, Μηνὶ ἀπρηλλίῳ, ἰνδικτιόνος η' ἔτους Ϛτ_η.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Βίοι ἁγίων καί ῾Ομιλίαι Πατέρων
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 1. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 123-124.

Σημείωμα #8
Κώδικας Χρονολογία: Leninop. (Bibliothek der Akademie der Wissenschaften), RAIK Gr. 74
Σημείωμα Χρονολογία: Νοέμβριος 891
Σημείωμα: ’Ετελειωθ(η) τὸ παρὸν εὐαγγέλιον μηνὶ Νοἐμβρίω ἔτους ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἐξακισχιλιοστοῦ τετρακοσιοστοῦ. οἱ οὖν ἀναγινώσκοντες ταύτην τὴν βίβλον. εὔχεσθε ὑπὲρ τοῦ γράψαντο(ς) Βασιλείου ἁμαρτωλοῦ κ(αὶ) ἐλαχίστου.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τετραευάγγελον
Εκδόσεις Σημειώματος: Treu, Gr. Hss., σ. 208. Grandstrem, Katalog, VV 16 (1959) σ. 235. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 124.

Σημείωμα #9
Κώδικας Χρονολογία: Oxon. Bodl. Clark. 39
Σημείωμα Χρονολογία: Νοέμβριος 895
Σημείωμα: ΕΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙ ΙΩ(άννου) ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΡΕΘᾼ ΔΙΑΚΟΝῼ ΠΑΤΡΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙῼ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΙΔ ΕΤΕΙ ΚΟΣΜΟΥ ϚΥΔ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΔΟΘΗ ΥΠΕΡ ΓΡΑΦΗΣ ΝΝ (= νομίσματα) ΙΓ ΠΕΡΓΑΜ (=μηνῆς) ΝΝ Η.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Πλάτων
Εκδόσεις Σημειώματος: Κουγέα, ῾Ο Καισαρείας ᾿Αρέθας, σ. 99. Lake, Dated Mss., τγ. ΙΙ, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 124.

Σημείωμα #10
Κώδικας Χρονολογία: Vatic. Palat. 44
Σημείωμα Χρονολογία: 28 Αυγούστου 898
Σημείωμα: + ὡς ἰδὺ τοῖς πλέουσιν εὔδιος λιμὴν οὕτως καὶ τοις γραφουσιν ὁ ὔστατος στίχος· - + ἐγράφη οὖν ἡ παροῦσα δέλτος τοῦ ἐρμηνευτοῦ ψαλτήρος δια χειρὸς Λέωντος ταβουλαρίου Μονοβασίας μη(νι) αὐγούστω. κη. ἡμέ(ρᾳ) β. ινδ(ικτιῶνος) < > ἔτους Ϛυε· - ὁ ἀναγινώσκων εὔχου μοι δια τὸν κ(υριο)ν· ὅπως λυτρωθω του πυρος τῆς Γεαίννης.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ψαλτήριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 27, Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 9. Stevenson, God. Palat., σ. 23. Βιβλιογραφίαν γιά τόν κώδικα βλ. στους Canart-Peri, Sussidi, σ. 235. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 124.