Εμφάνιση #157

ΤίτλοςΠασχάλη, Σημειώματα
ΠεριγραφήΔ. Πασχάλη, Χρονικά καί ἱστορικά σημειώματα ἐκ τῶν ἐν τῇ νήσῳ Ἄνδρῳ χειρογράφων κωδίκων καί τῶν παραφύλλων παλαιῶν ἐντύπων βιβλίων ἀπό τοῦ ἔτους 1193 μέχρι τοῦ 1853. Ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἀνδριακοῦ ἡμερολογίου 1930