Εμφάνιση #173

ΤίτλοςΣακκελίωνος, Πατμιακή
ΠεριγραφήΙ . Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη ἤτοι ἀναγραφή τῶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς κατά τήν νῆσον Πάτμον γεραρᾶς καί βασιλικῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχῶν, Ἀθῆναι 1890