Εμφάνιση #174

ΤίτλοςΣάρρου,᾿Ενθυμήσεις
ΠεριγραφήΔ. Σάρρου, Ἠπειρωτικαί ἐνθυμήσεις ἤ χρονικά σημειώματα καί ἐπιγραφαί, Ἠπειρωτικά Χρονικά12 (1937) 104-132