Εμφάνιση #199

ΤίτλοςΒέη, Μ. Σπήλαιον
ΠεριγραφήΚ. Ν. Βέης, Κατάλογος τῶν ἑλληνικών χειρογράφων κωδίκων τῆς ἐν Πελοποννήσῳ μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, τ. Α´, Leipzig – Athènes 1915, τ. Β´, Ἐπετηρίς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου 7 (1957) 1-33