Εμφάνιση #216

ΤίτλοςΚουγέα, Κῶδιξ τοῦ πατρικίου Σαμωνᾶ
ΠεριγραφήΚουγέα Σ., Κῶδιξ τοῦ πατρικίου Σαμωνᾶ, Byzantinisch-Neugriechiechische Jahrbücher 5 (1926), σ. 198-204.