Εμφάνιση #93

ΤίτλοςΚουρίλα, Κειμηλαρχεῖα
ΠεριγραφήΕ. Κουρίλα Λαυριώτου, Τά κειμηλαρχεῖα καί ἡ βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἅθῳ μονῆς Μεγίστης Λαύρας ἐν κινδύνῳ, Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 11 (1935) 306-345