Σημείωμα #1006

Αύξων Αριθμός1006
Σημείωμα Χρονολογία7 Απριλίου 1285
Σημείωμα[*] + ῏Ωσπερ ξένοι χέρουσιν ιδεῖν π(ατ)ρίδ(α) · | κ(αί) οἰ κινδυνεύοντ(ες) εὑρεῖν λιμένα / οὖτως κ(αί) οἰ γράφοντ(ες) ἰδεῖν βιβλίου τέλος +++++/
+ Επληρώθ(η) τό παρόν τριώδ(ιον) σύν τῆς πρὸφητ(είας) ἀποστόλων κ(αί) εὐἀγγελίων ἐκ / προστάξεως τοῦ κ(υρίο)υ ἡμῶν ᾿Ι(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ ἐξ επιδρομ(ῆς) κ(αί) κόπ(ου) κ(αί) μόχθου πολλοῦ / καμοῦ τλήμονο(ς) καί ἀβελτέρου · κ(αί) αλλοτρίου απο χώρας τῆς λεγομένης Κρίτ ·/ Θεσσαλοῦ δέ τοῦ Κουκουβιστιἅνοῦ ἡμέρ(ᾳ) σαββάτω · ὦρα θ / οἱ μέλλοντ(ες) διέρχεσθαι αὐτῶ εὗχεσθαι μοι διά τόν θ(εό)ν · περί τῶν / σφαλμάτων ἵνα εὕρω σ(ωτη)ρίαν ἐν τῆ φρικώδη ἡμέρ(ᾳ) / δευτέρα παρουσία μικράν ἀνάπαυσιν ὁ πάνυ τάλας ++ / ++++++++++++ / ἀμήν ἀμήν ἀμήν ++ / /
῎Ετους Ϛψϟγ ἰν(δικτιῶνος) γ κ(ύρι)ε ᾿Ι(ησο)ῦ Χ(ριστ)έ ὁ θ(εός) ημῶν ἐλέἡσόν ἡμᾶς ἀμήν· + / + ἐπληρῶθη ἐν μη(νί) ἀπρηλλ(ίῳ) εἰς τ(άς) ἐπτά. /
+ ἠ γάρ χεῖρ ἡ γράψασα σήπετε τάφω. / (f. 201v-202r).

[*] + ἐπληρώθ(η) τό παρόν τριὧδ(ιον) συν της προφιτ(είας) διἀ χειρ~ος. καμοῦ τλήμονος · καί τάχα / ευτελέστάτου · ἱἐρεως Διαδωρίτ(ου) Νείλ(ου) τοῦ Κουκουβιστιἅνοῦ · τοῦ ὀρμενοῦ · τοίνυν · ἐκ θεὀσό/στου πόλ(ε)ως · χῶρ(ας) τέ τῆς καλομ(έ)ν(ης) (?) · ἐκ προστάξεως τοῦ φιλαν(θρώπ)ου θ(εο)ῦ · καμοῦ τοῦ ταποινοῦ συνδρομῆς / καί οἱ μέλλοντες διἔρχεσθ(αι) τοῦτω, εὖχεσθαι διἀ τόν θ(εό)ν · τόν και κτισάμενον τοῦτω τό οἰ/ κτρότ(α)τον · βιβλίον · πρό(ς) δοξολογίαν δόμου θ(εο)ῦ τοῦ φιλαν(θρώπ)ου · καί τῶν του αυτ(οῦ) θεραπ(ών)των (the penult ών is marked by an abbreviation) / συνἆμα τῶ γράψαντ(ι) τουτω ευτελῆ γραφαίω. και ἔκτρομα πάντ(α) γηγενῶν καί ο θ(εό)ς / καί π(ατ)ήρ τοῦ κ(υρίο)υ ἡμῶν, Ι(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ δώει ὑμῖν τῆν ἀντιμισθίαν εν τη φρικώδ(ει) αυτοῦ δευτέρα / παρουσία + ἀμήν ἀμήν γενον γένοι εἰς τοῦς ἀπεράντους ἀμήν· -
+ τό δέ ἔτο(ς) Ϛψϟγ ἰν(δικτιῶνος) γ ἠμέρ(ᾳ) σα(ββάτῳ) ὥρα θ ἁπριλλ(ίῳ) εἰς τ(άς) ἐπτά - /
+ ἡ γάρ χείρ η γράψασα τῆν βίβλον ταύτην σίπ(ε)ται τάφῳ· - /
+ ἡ γάρ χείρ η γράψασα τῆν βίβλον τάυτην σίπεται τάφω (f. 202r).
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Auct. Τ. 3.6 (έτ. 1285)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Gr. Brit., σ. 38-39. Hutter, Corpus, σ. 112. Coxe, Bibl. Bodl. Ι, στ. 778. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, σ. 85. Treu, ῾Η μὲν χεὶρ, σ. 61. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 108. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 184-185. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 123-124. PLP 13387.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριῴδιον, Προφητολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔιαδώριτος Νείλος Κουκουβιστιανός
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΘεσσαλία;
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΘεσσαλία, Κρήτη
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος γραφέως, έμμετρο σημείωμα
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔιαδώριτος Νείλος Κουκουβιστιανός
Ηλικία