Σημείωμα #1034

Αύξων Αριθμός1034
Σημείωμα Χρονολογία20 Μαρτίου 1287
Σημείωμα᾿Επληρώθη τό παρόν βιβλίον ... διά χειρός ἐμοῦ ᾿Αλεξίου ἀναξίου ἀναγνώστου καί οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε · διά συνδρομῆς δέ κόπου καί μόχθου τοῦ κυρίου γέροντος Ματθαίου βασιλεύοντος· δέ καθ᾿ἡμᾶς τοῦ πανευτυχεστάτου μεγάλου βασιλέως Ρωμανοῦ τοῦ Κομνηνοῦ τοῦ Παλαι ολόγου καί Εἰρήνης τἠς εὐσεβεστάτης αὐγούστης · ἐπί ἔτους Ϛψϟε' ἰνδ. ιε' μηνί Μαρτίῳ κ ἡμέρα γ' ὥρα (f. 212v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 852 [olim 656] (ἔτ. 1287)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 163. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 188. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 134-135. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 14. PLP 17315, 602.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις καί ἐπιστολαί τῶν ᾿Αποστόλων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑλέξιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαναγνώστης, αυτοκράτωρ (Ανδρόνικος Β΄), αυγούστα (Ειρήνη Μομφερρατική Παλαιολογίνα)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααναγνώστης
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑλέξιος, Ματθαίος, Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, Ειρήνη Μομφερρατική Παλαιολογίνα
Ηλικία