Σημείωμα #1095

Αύξων Αριθμός1095
Σημείωμα Χρονολογία1 Δεκεμβρίου 1292
Σημείωμα[*] + ἄναρχ(ε) Χ(ριστ)έ τῶν καλῶν ἠ ἀκρότης· ὀ / νύκτας ποιῶν καί δαδουχόν / ἡμέρας· σκέπε φροῦρι φύλαττε / τόν Κορίνθιον Παῦλον· ὥς / ἥν ἐκ μονῆς ᾿Αγροῦ τῶν ἀπο(στόλων), κάτι/ κος δ᾿αὗθης θ(εοτό)κου τοῦ Μῆλι· σύμπρα/ ξον αρχῆν συμμάχησον καί, / τέλος· ἡ χεῖρ τό γράμμα νοῦς ἐφέλ/ κει τοῦς λόγους· τό πν(εῦμ)α / δ᾿ αὗθης συνπαρέσχεν τήν / σχέσιν· ὡς τοῦ γράφειν ἔ / παυσα τούς τρεῖς δακτύλους· / τῆ χειρί Χ(ριστ)έ τῆ ταῦτη χαραξάσει, · / παράσχου χάριν χριστά γράμμα/ τα γράφιν· + /
Ετελιῶθη δέ μην(ί) δεκε(μβ)ρ(ίῳ) πρώτ(ῃ) · ἡμερα κυ(ρια)κ(ῇ) ὤρα / θ· ἰνδ(ι)κ(τιῶνος) Ϛ· ῎Ετος Ϛω· δι ὀικοδομῆς καί / συνδρωμῆς κ(υρο)ῦ Νικοδῆμου κατά τήν ἡ/ μέραν εκλησ(ιάρχου) · τῆς αὐτῆς ἀγίας μον(ῆς) τῆς ὑπ(εραγίας) / θ(εοτό)κου τοῦ Μίλι. ὀι ἀναγινωσκοντ(ες) εὖχεσθαί μοι / δια τόν κ(ύριο)ν καί μῆ καταράσται ὄτι καί ὁ γράφον / παραγρά(φει)· καί μάλλιστ(α) ὄ(ν)τος μου ἀμαθοῦς καί ἀπε/ δεύτ(ου) καί (...) // καί ἡ ἀνάγκη ἡ πολλή ἀτυχιῶν τά πλῆθη · καί ἡ τοῦ βίου μέ/ριμνα ἐσκότισεν τόν νοῦν μου · καί διά τοῦ εὐκερου / εσφαλιν εἰς τό γραψ(αι)· +
ἡ χεῖρ μέν ἡ γράψασα σέσι/ πται τάφω·
γραφῆ δέ μένη αἰῶσιν ἀπεράντοις· /
εὖχεσθαι φίλοι τοῦ Κορινθεῖου Παῦλου·
οὖ / γάρ π(ατ)ρῖς πέφυκεν πόλις Τραΐνα· + (f. 177r-177v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1877 (έτ. 1292)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 83. Canart, Cod. Vat. σ. 441. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 377. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 195-196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 157.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤυπικόν ἰταλοελληνικόν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΠαύλος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΤραΐνα, Κόρινθος, εκ μονής αγίων Αποστό
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεκκλησιάρχης
Μονήμονή αγίων Αποστόλων, Αγρού, μονή Θεοτόκου του Μήλι
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος γραφέως (στίχοι), κατάρες
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΠαύλος, Νικόδημος
Ηλικία