Σημείωμα #134

Αύξων Αριθμός134
Σημείωμα ΧρονολογίαΙανουάριος 1037
Σημείωμα+ εἴληφε τέρμα βίβλος ἡγλαϊσμένη · Χ(ριστο)υ φέρουσα τοὺς θεοφθόγγους λόγους · ἔγραψε ταύτην Νικόλαος ἐν πόθω· ἐν ἐπισκόποις ἀρχιερεὺς ὑπάρχων· γαίας Καλαβρίτιδος Ριγίου πόλις · καὶ Σικελίας Θρηνακρίτιδος χώρας· θησαυρὸν ἀυτὴν ὥσπερ ἄφθαρτον μέγα · ἔχειν θελήσας παντὸς ἐυκλεεστέραν · χρυσοῦ σμαράγδου τ᾿ἀργύρου τε πορφύρας · καὶ μαργάρων τε τῶν σελασφορων λίαν · ὕλης τε πάσης φιλτάτης ψευδολόγω · τὰ φθαρτὰ γὰρ πέφυκε τέρπειν ἀφρόνων · κτηνῶν δίκην ἄισθησιν οἱ Χ(ριστο)υ λόγοι · τέρπουσιν φωτίζουσιν ἐμφρόνως νόας· καὶ προξενοῦσι τῶν μελλόντων τὸ κλέος ·..................
+ ἡ πηγὴ ὧδε τῶν μαθητῶν τοῦ λόγου · ἐκχεῖ τὸ ρεῦμα τῶν ἀειρρύτων λόγων · τοίνυν ὁ διψῶν μὴ κατ᾿ὀκνεῖ τοῦ πίνειν · ψυχὴν κατάρδων καὶ ποτῖζων τὰς φραίνας · ἐυαγγελιστῶν τοὺς θεοπνεύστους λόγους · τομαῖς διαιρεθέντας ἐυπιβόλοις · καὶ τῆδε βίβλω ἠρμοσμένους · ἅπας ἀκούων, καὶ τρυφῶν καθ ημέραν · ἕστωσιν ὠσὶν τοῦς ὑποφωνουμένους· Νικόλαον θαύμαζε τῆς ἐυβουλίας · τὸν ἀυτὸν ἐπίσκοπον τὸν προρηθέντα · σπούδασμα πολλοῖς ὁῦ πρὶν ἐσπουδασμένον · καὶ σπουδάσαντα συντό(f. 185v) νως προθυμίαις · καὶ καλλιεργίσαντα κόσμοις ποικίλοις · τοὺς μὲν ξενίζει τοὺς ὁρῶντας ὡς ἔχει · τοῖς τοῦ θ(εο)υ δὲ ρήμασιν ψυχοτρόφοις · ἐυεργετεῖ ἅπαντας ἀκροωμένους · ἐνταῦθα τὴν θέλγουσαν ἐικότως λύραν · κινῶν τελῶν συνκινεῖ καὶ τοὺς λίθους · ὅθεν πλᾶνε σίγησον ὀρφαῖος λύρα · πόνοις γὰρ νικόλαος ἥρμοσε ξένην · καθ᾿ἡμεροῦσαν τὴν λιθότροπον φύσιν......................
+ ἅι ἅι τῆς λύπης ἀβάλαι · ἅι τῆς συμφορᾶς των πραγμάτων · φεῦ τῆς ὀδύνης · ὅτι χεὶρ ἡ γράψασα σίπεται τάφω · γραφὴ δὲ μένει ἐις μακραιώνους χρόνους · ἐγράφη ἅυτη ἡ δέλτος διὰ χειρὸς Θεοδώρου κληρικοῦ Σικελιώτου κατ ἐπιτροπὴν νικολάου επισκόπου κτήτορος ταύτης · ἐν ἔτει ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἔτ. Ϛφμε' ἰνδ. ε' κυ(κλου) (σελήνης) θ' κυ(κλου) (ἡλίου) κα' καὶ ἐπληρωθ(η) μη(νὶ) ϊαννουαρίω ἐις τὸν ἀυτὸν χρ(όνον) ἡμέ(ρᾳ) σα(ββάτου) ὥρα γ'.
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1650
Εκδόσεις Σημειώματος Giannelli, Cod. 1485-1683, σ. 372. Follieri, Cod. Vat., σ. 52. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 15. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 153-154.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚαινή Διαθήκη κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΣικελία
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚαλαβρία, Ρήγιο, Θρηνακρίτις, Σικελία
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααρχιεπίσκοπος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΝικόλαος
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάέπαινος
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Νικολάου επισκόπου και κτήτορα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόλαος, Θεόδωρος
Ηλικία