Σημείωμα #1478

Αύξων Αριθμός1478
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1320
Σημείωμα"Βροντὴ ξένη κτυπεῖ με · φεῦ! τὶς ὁ κτύπος;
μηδὲν πτοηθῆς, ὁ Ζεβεδαίου γράφει·
γράφει δὲ τί; — πρόκυψ᾿ ἐν αὐτῷ καὶ μάθε·
ᾧ οῦς, ἐν ἀρχῇ φησιν εἶναι τὸν Λόγον"
"῾Η χεῖρ με ἡ γράψασα σήπεται τάφῳ
ἡ δὲ γραφὴ μόνιμός ἐστιν ἐνθάδε ·
εὔχεσθέ μοι οἱ τούτῳ κατατρυφῶντες.
Τέλος τῆς ἑρμηνείας τοῦ κατὰ ᾿Ιωάννην· Εὐαγγελίου μη-
νὶ ᾿Ιουλίῳ ᾿Ινδ. γ' τοῦ ἔτους Ϛωκη' (f. 165).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (ἔτ. 1320)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 151 (;), Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 23 - 24 (;).
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια Νικολάου Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία