Σημείωμα #1500

Αύξων Αριθμός1500
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1321/ 1322
Σημείωμα+ χεῖρες κατραρίαιο βίβλον τήνδ ᾿ ἐξεπλησαν | οὐ(ρα)νίης ποθέοντος ἐπιστήμης ἀγλαὸν κράτος | ὅς μόνος οὐδὲ παρ ᾿ἄλλου — τήνδε μαθὼν ἤσκησ(εν) | καὶ καιροὺς ἐσκέψατο (καὶ) ὕστατον ἔγνωκεν τέλος· | ἔτει, Ϛωλ' (f. 158v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat 175
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati - de’Cavalieri, Cod. Vat., ó. 202.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία