Σημείωμα #1591

Αύξων Αριθμός1591
Σημείωμα Χρονολογία15 Δεκεμβρίου 1335
ΣημείωμαΤετέλεσται κατὰ μῆ(να) Δεκ(έμβ)ρ(ιον) ιε', ἡμέρα Ϛ' ἰνδ. δ' Ϛωμδ' ἔτους παρὰ ᾿Ιωάσαφ μοναχοῦ. (f. 465).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 327
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 66. Politis, Jean - Joasaph, ó. 198.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Σχόλια εἰς τάς Πράξεις καί τάς ᾿Επιστολάς τοῦ ἀποστόλου Παύλου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία