Σημείωμα #1687

Αύξων Αριθμός1687
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1344
Σημείωμα(᾿Ε)πληρώθη τὸ παρὸν Ψαλτ(ήριον) διὰ χειρὸς ἐμοῦ Γαβριὴλ ἱερομονάχου, διὰ συνδρομῆς κ(αὶ) ἐξόδου τοῦ τιμιωτ ἐν ἱερο κ πνικοῦ πρὴ κυρ, Δανιὴλ ἐν ἔτει Ϛωνγ' ἰνδικτιῶνος ιβ' · ἡμέρᾳ σαββάτ(ῳ) τῆς ἁγίας τεσσαρακοστ(ῆς). (f. 261v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 1228 (ἔτ. 1344)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 206. ΟιVogel- Gardthausen, Schreiber, Δεν έχουν τον γραφέα. PLP 3405 , 5115.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία