Σημείωμα #1721

Αύξων Αριθμός1721
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1347
ΣημείωμαΤέλος τούτου βιβλίου θῦ χάρις ἀμήν. | Ωσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν αὐτῶν πατρίδα | οὕτω καὶ οἱ γράφοντες βιβλίου τέλος | ἐγράφει διὰ χειρὸς θύτου θωμᾶ. | ἀμαθὴς τῆς θείας γραφῆς καὶ μϊκρὸς τοῦ νοὸς | παρακαλῶ πάντες οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαι. | ὑπαρ ἐμοῦ διὰτὸν κν. καὶ μὴ καταρᾶσθαι· | ὅτι καὶ ὁ γράφεις παραγράφει καὶ σφάλματα πολλάκϊς· — Ετει Ϛ. χίλια ῶ νε ἰνδικ. ιε θῦ χάρις ἀμήν. (f. 70r).
Κώδικας ΧρονολογίαMadrid, Bibl. Nacional XLVI
Εκδόσεις ΣημειώματοςIriarte, Matritensis, ó. 160.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Οκτώηχος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία