Σημείωμα #1762

Αύξων Αριθμός1762
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαΐου 1345
Σημείωμα[*] ’Ετελειώθη ἡ παροῦσα βΐβλος, κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμέραν · ἥτις ἐστῒ πα|ρασκευὴ τῆς τῶν μϋροφόρων ἑβδομάδος· πρώτη τοῦ μαΐου μηνὸς, | τῆς νῦν τρεχούσης δευτέρας ἰνδικτιῶνος, τοῦ Ϛωνζ' ἔτους +
Τὸν ἱερὸν μέλπω σε ῾Ιερεμΐα,
ἐν κοιλΐα χρϊσθέντα κ(αὶ) πρὸ τοῦ τόκου +
῎Εδωκε λῆξιν δεξιᾶς ἐμῆς πόνω,
μάϊος μὴν πρώτην ἄγων νῦν ἡμέραν +
Σεπτὴ Τρϊὰς ἄναρχε πανσθενεστάτη·
αἰώνϊον φῶς· σοὶ πρέπει δόξα μόνη +
Μακαρΐου ταῦτεστι Φιλαδελφείας·
τοῦ οἰκέτου τῆς μακαρΐας Τρϊάδος + (f. 384v).
Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 381 (ἔτ. 1345)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνη, Πίνακες, ó. 18- 19. Turyn, Gr. Brit., ó. 114. Vogel- Gardthausen, Schreiber, ó. 292.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜακαρίου Φιλαδελφείας τοῦ Χρυσοκεφάλου. Εἰς τήν ἐξήγησιν τοῦ κατά Ματθαῖον εὐαγγελίου βιβλίον δεύτερον.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία