Σημείωμα #1788

Αύξων Αριθμός1788
Σημείωμα Χρονολογία22 ᾿Απριλίου 1360
Σημείωμαἦλθεν ὁ βασιλ(εὺς) ὁ κὺρ Μανοὴλ εἰς τὴν νίσον κῶ ἔτους Ϛωξη' μηνὶ ἀπριλίω κβ' ἡμέρα παρασκεβῆ ὥραις ζ' τῆς ἡμέρας (f. 182).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜὸ῝ἇὸὶὸἇ, ................. ó. 37.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία