Σημείωμα #1902

Αύξων Αριθμός1902
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1372
Σημείωμα῾Η παροῦσα βίβλος ἐγράφη ἐν τῷ ῎Αστρῳ διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ εὐτελοὺς Κωνσταντίνου ἱερέως καὶ χαρτοφύλακος Πίσσης ὑπηρετούντος ἐν τῷ βασιλικῷ κλήρῳ, κατὰ μῆνα ἱούνιον, τῆς δεκάτης ἰνδικτιῶνος, τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ ἔτους + (f. 481v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1634 [Colbert. 832]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 18. Montfaucon, Palaeographia, ó. 72. Omont, Inv. sommaire ΙΙ, ó. 114.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ηρόδοτος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία