Σημείωμα #1908

Αύξων Αριθμός1908
Σημείωμα Χρονολογία’Οκτώβριος 1327
Σημείωμα [*] ’Ιωακεὶμ ὄνομα | τῷ γεγρα|φό|τι | ἐτελειώθη κατὰ μῆνα | ὀκτώβριον τῆς ια ἰν(δικτιῶνος) τοῦ | ϚωλϚ ἕκτου ἔτους· - | τὸ παρὸν βιβλίον, | ἐγράφη διὰ ἀγῶνο(ς) | καὶ συνδρομῆς τοῦ | τιμιωτάτου ἐν ἱ|ερομονάχοις κυροῦ | ῾Ιγνατίου · τοῦ χρη|ματίσαντος δικαίω | ἐν τῆ περιωνύμω | τῶν ὁδηγῶν μονῆ · | καὶ ἐτέθη ἐν αὐτῆ · | ὁ δέ γε βουληθῆς | ἐκποιήσασθαι τοῦτο | τῆς τοιαύτης μονῆς, | ἵνα ἐπι|σπᾶται | τὰς ἀρᾶς | τῶν | θεί|ων π(ατέ)ρων | (f. 245r).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 11,1
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 224. Turyn, Italy, σ. 165. Politis, Schreiberschule, σ. 265. Montfaucon, Palaeographia, σ. 69. Halkin, Laurentienne, ó. 26. Vogel – Gardthausen, Schreiber, σ. 166. PLP 8015, 8360.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Νοεμβρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωακείμ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερομόναχος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Οδηγών
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΙγνάτιος
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, έπαινος, ταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωακείμ, Ιγνάτιος
Ηλικία