Σημείωμα #1940

Αύξων Αριθμός1940
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1331
Σημείωμαα) Τέλος τῆς Δογματικῆς πανοπλίας κατὰ μῆνα σεπτέμβριον τοῦ ἔτους Ϛωμ. ᾿Ινδ. ιε' διὰ χειρὸς Βασιλείου ἱεροδιακόνου τοῦ Περδουρίου (f. 229v).
β) Δόξα τῷ Θεῷ καὶ χάρις τῷ δείξαντι τὸ τέλος. | Τῆς δακτυλογράψαντι, τῷ κεκτημένῳ, | τῷ ἀναγινώσκοντι μετ᾿ εὐλαβείας | φύλαττε τοὺς τρεῖς, ὦ Τριὰς Τρισολβία. | Σὺ Χριστὲ μου τέθηκας ἀρχὴν καὶ τέλος, Δὸς χριστὲ τῷ γράψαντι πταισμάτων λύσιν, | τὸ δὲ ἐνεργήσαντι καὶ χρίσιν ἔχοντι | Βασιλείῳ διάκονι τῷ Περδουρίῳ. | Οἱ ἀναγινώσκοντες τὴν δε πυκτίδα | ἐὰν σφάλμα εὕρηται ἔνθε τῇ δέλτῳ μὴ μέμφεσθαι μου, Τὶ ἀμαθὴς ὑπάρχω | ἀλλ᾿εὔχεσθὲ μοι δέομαι, ἱκετεύω | ὅπως πταισμάτων λύσιν εὑρὼν ὁ τλήμων | λέγεται ! Θεὸς σώσοι τῷ γεγραφότι· | πρεσβείαις τῶν ἁγίων σὺν τῷ Προδρόμῳ | τῆς Θεοτόκου καὶ Παρθένου Μαρίας | ἵν εὕρω χάριν ἐν τι μελλούση κρίσι | τῶν ἀμετρήτων μου πταισμάτων τε πάντων. Καὶ ἐν μοναῖς δικαίων Θεὸς μαιτάξι. | ῾Η γὰρ χεὶρ ἡ γράψασα τήνδε πυκτίδα | σαπεῖται τάφῳ καὶ καλύπτησαι λίθῳ | γραφὴ δὲ μενεῖ εἰς αἰῶνας αἰώνων. ᾿Εν μηνὶ σεπτεμβρίῳ ἐν ἔτει Ϛωμ (f. 301v).

Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκη, Μονῆς Παναγίας 44 (ἔτ. 1331)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 284- 285. Vogel – Gardthausen, Schreiber, σ. 55. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 225-226.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔογματική πανοπλία
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒασίλειος Περδούριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιεροδιάκονος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΒασίλειος Περδούριος
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΒασίλειος Περδούριος
Ηλικία