Σημείωμα #1986

Αύξων Αριθμός1986
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1355
Σημείωμα᾿Ιωάννης ἁμαρτωλὸς παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὡς τάχα καὶ ἱερεὺς, ἔγραψε τὴν βίβλον ταύτην · καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες αὐτὴν μετ᾿ εὐλαβείας, εὔχεσθε κἀμοὶ ὡς ἀβρωτόμων πάντων · ὅπως ταῖς ὑμῶν εὐχαῖς λυτρωθῶ κολάσεως. Τῷ Ϛωξγ' ἔτους, καὶ μηνὶ ᾿Ιουνίῳ Νήφων... (f. 327).
Κώδικας ΧρονολογίαMosq. Hist. Mus. 182 (308/ CCXCV) (ἔτ. 1355)
Εκδόσεις ΣημειώματοςVladimir, Opisanie, ó. 209.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου Λόγοι ἀσκητικοί
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία