Σημείωμα #2029

Αύξων Αριθμός2029
Σημείωμα Χρονολογία1322
Σημείωμα᾿Επληρώθη σύν Θεῷ ἁγίῳ τό παρόν Τυπικόν ἐν ἔτει, ἱσταμένῳ ἀπό κτίσεως κόσμου Ϛωλ´ ἰνδικτιῶνος πέμπτης. Αὕτη ἡ βίβλος ἁνετέθη καί ἑπεδόθη ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου πατρός ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ μεγάλου ἐν τῷ ῾Αγίῳ ῎Ορει μετοχίου τῆς ἁγίας λαύρας, παρ´ ἐμοῦ ᾿Ιωσήφ μοναχοῦ τοῦ ἁματωλοῦ · ὅστις δε ἄν ἤ ἰδιοποιηθῇ αὐτῆν, ἤ ἐκκοψῃ ταύτην ἰδιόχειρόν μου ἐπιγραφήν, ἵνα σχῇ τάς ἀράς πάντων τῶν ἁγίων, νά εὕρη καί τόν μέγαν ᾿Αντώνιον ἀντίδικον ἐν τῇ μελλούσῃ κρίσει.
Κώδικας Χρονολογία Bibl. Pravoslavnago Vostoka, Νο 91 Λ.14ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDmitrievskij, Opisanie, ó. 158
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤυπικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαβλ. και 14ος αι. καταχ. 750,752
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία