Σημείωμα #2180

Αύξων Αριθμός2180
Σημείωμα Χρονολογία1 ἤ 6 Δεκεμβρίου 1380
Σημείωμαα) ’Εγενήθη ἡ δούλη τοῦ θεοῦ Νεγκομ(η) ἡ ἐγκόν(ου)σα Τουμα τ(οῦ) Αγρηδ(ι)οτη ἐχρο(νίας) (ᾳ)τπ' μηνὶ δεκυβρ(ίῳ) ἠς τ(ὰς) Ϛ' (f. 48v).
β) ᾿εγενήθη ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ ὀνόμ(α)τ(ι) Νεγκωμ(η) ἐχρον(ίας) (ᾳ)τπ' μην(ὶ) δεκεμβρ(ίῳ) εἰς τὴν α' τοῦ μην(ὸς) ἡ κόρη Στεφ(ά)ν(ου) π(α)π(α) Μιχ(αὴ)λ τοῦ (πρωτο)παπᾶ ἡ ἐνγκόν(ου)σα Τζορτη τοῦ Αγρηδ(ι)ότη (f. 111v).
γ) ᾿Ης τ(ὴν) α' τοῦ δηκευβρ(ίου) μηνὸς τῆς ἐχρονίας τοῦ Χ(ριστο)ῦ (ᾳ)τπ' ἐγενήθη ἡ κόρη Στεφ(ά)ν(ου) π(α)π(α) Μιχ(αὴ)λ τοῦ (πρωτο)π(α)π(ᾶ) ὀνόμ(α)τ(ι) Νεγκόμη ἡ ἐγκόνουσα Γεωργίου τοῦ π(α)π(α) Κονσταντ(ί)ν(ου) (f. 216v).
δ) Τῇ α' δεκεβρ(ίου) ἐχρον(ίας) (ᾳ)τπ' ἐγενήθ(η) ἡ κόρη ἡ Νεγκόμη θηγατ(έ)ρ(α) Στεφ(ά)ν(ου) π(α)π(α) Μιχ(αὴ)λ τοῦ (πρωτο)π(α)π(ᾶ) ἡ ἐγκόνουσα Τζόρζη τοῦ π(α)π(α) Κονσταντ(ί)ν(ου) καὶ ὁ Κ(ύριο)ς ὁ Θεὸς ν(ὰ) ἀφῆκε τὴ ζοὴ της χρόν(ους) πολλ(οὺς) (f. 217v).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1129 [Colbert. 4107]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙΙ, σ. 96-99.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒαρλαάμ καί ᾿Ιωάσαφ, ῾Ιστορία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία