Σημείωμα #23

Αύξων Αριθμός23
Σημείωμα ΧρονολογίαΝοέμβριος 933
ΣημείωμαΤοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον ἑρμηνεία· βιβλίον α' ἐγράφη μηνὶ νοεμβρίῳ ἐν ἔτει Ϛυμα ᾿Ινδικτιῶνος δ' χειρὶ Τιμοθέου μοναχοῦ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ ἱερέως. Δῴη δὲ ὁ Θεὸς ἔλεος τῷ κτησαμένῳ ταύτην Νικολάῳ τῷ ἁγιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαγγρῶν καὶ Νικηφόρῳ Μοναχῷ τῷ φιλτάτῳ αὐτοῦ Οἰκονόμῳ τῆς εὐαγεστάτης Μονῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καὶ ἀξιώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς τῆς ἐπουρανίου βασιλείας καὶ τὸν γράψαντα λυτρώσεται τῆς αἰωνίου κολάσεως ᾿Αμήν· γένοιτο κύριε τρισάγιε μόνε τῶν ὅλων Θεέ.
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκης, Μ. Παναγίας 4
Εκδόσεις ΣημειώματοςΑθηναγόρας Μητροπολίτης, Κατ. Χάλκης, σ. 247-248, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ.127.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΤιμόθεος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΓαγγραί (Παφλαγονία)
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Γαγγρών
Μονήμονή μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Γαγγρών;)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΤιμόθεος, Νικόλαος, Νικηφόρος
Ηλικία