Σημείωμα #2364

Αύξων Αριθμός2364
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1395
Σημείωμα+ ῾Η θεία αὕτη καὶ ἱερὰ βίβλος τοῦ εὐα(γγελίου), ἐγράφη χειρὶ δοσιθέου καὶ ἐλαχίστου ἐν μοναχοῖς · ἐπληρώθη δὲ σὺν Θεῷ, κατὰ μῆνα ἀρτίως ᾿Ιούλ(ιον) · τῆς νῦν τρεχούσης τρίτης ἰνδικτιῶνος. τοῦ Ϛλ τρίτ(ου) ἔτους · οἱ οὖν ὁρῶντες καὶ ἀναγινώσκοντες ταύτην, εὔχεσθε δέομαι ὑπὲρ τῆς ἐλεεινῆς μου ψυχῆς (f. 261r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Διονυσίου 309 (ἔτ. 1395)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΘησαυροί, Α', σ. 428. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 409.Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 112. PLP 5631
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔοσίθεος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ· "εὔχεσθε δέομαι ὑπὲρ τῆς ἐλεεινῆς μου ψυχῆς "
Ηλικία