Σημείωμα #2407

Αύξων Αριθμός2407
Σημείωμα Χρονολογία22 Νοεμβρίου 1357
Σημείωμαα) + ἡμέρ(α) τετάρτ(η) εἰς τ(ὴν) κβ τ(οῦ) νοεμβρί(ου) μην(ὸς) εν τῶ Ϛῶ.ω(ῶ). | ξ.Ϛω· | ῾Ο τ(οῦ) λέοντ(ος) παῖς δουμήνικ(ος) | ο τῷ χω(ρίω) ἁγίῳ καὶ σαρίω κατοικὼν | τὰ τ(ῶν) εισαγωγ(ικῶν) σχεδ(η) ἤρξατ(ο) + || + ῾Ο τ(οῦ) λέοντ(ος) παῖς δουμῆνικ(ος) ο τῷ χω(ρίω) ἀγι(ου) (και)σαρί(ου) | κατοικὼν τὰ τ(ῶν) εἰσαγωγ(ικῶν) σχέδ(η) ἤρξατ(ο) + | ἡμέρ(α) τετάρτ(η) εις τ(ην) κβ νοεμβριου | μην(ὸς) ἐν τω Ϛω ω(ῶ)ξϚω· + || + ἐγὼ παπ(ας) δουμίνικ(ος) υι(ὸς) λέοντος φουντανέλλα ἔγραψε (sic) ταυτ(α) + | ἐγὼ παπ(ας) δοῦμίνικ(ος) υἱ(ὸς) λέοντ(ος) φουντανέλλα | ἀπὸ χωρί(ου) ἁγί(ου) (καὶ) σαρίου. μελετᾶ τὰ σχέδ(η) + || ῾Ο τ(οῦ) λέοντ(ος) παῖς δουμήνικ(ος) ὁ τῶ χω(ρίω) ἁγίω· και|σαρίω · κατοικ(ῶν) τὰ τ(ῶν) εἰσαγωγ(ικῶν) σχέδ(η) ἥρξατ(ο) + | ἡμέρ(α) τετάρτ(η) εἰς τ(ὴν) κβ τοῦ νοεμβρί(ου) μην(ὸς) | ἐν τῶ · Ϛω(ῶ) ξ Ϛω
β) ᾿Εγὼ παπ(ὰς) κυριακ(ὸς) υι(ὸς) λέ(ον)τ(ος) φουντανέλλα. ἀπὸ χωρί(ου) ἁγί(ου) (και)σαρί(ου). μελετὰ τα σχεδ(η) + || ᾿Εγὼ παπ(ὰς) κυριακ(ὸς) υι(ὸς) λέ(ον)τ(ος) φουντανέλλα ἀπ(ο) χωρί(ου) ἀγί(ου) κ(αι)σαρί(ου) μελετὰ τα σχεδ(η) +
γ) ὥσπερ ἐκχθρὸν τι ὥπτικακι (sic).... || τὸν προαιόνον ἐκ π(ατ)ρ(ὸ)σ γεννιθ(έν)τα + | θ(εὸ)ν λόγον σαρκοθέντα ἐκ παρθ(ένου) μαρί(ας) | πρὸς καὶ τὸ σωμα στ(αυ)ρὸν γ(ὰρ) ὑπομείνασ | τῆ ταφῆ παρεδόθη ὡσ αὐτοσ ιδέ | .. σα καὶ ἀναστὰσ ἐκ τῶν ν<ε>κρων | .... μετ(ὰ).............+
δ) + νικόλασ | δουμινικοσ.

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις Σημειώματος............................σ. 141. PLP 5711
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔομίνικος Φουντανελλάς, Κυριάκος, υιός Λέοντος Φουντανελλά (Jacomus Dominicus, Κυριακός ιερεύς -βλ. PLP), Νικόλαος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια(S. Cesario di Lecce, Απουλία Ιταλία (βλ- PLP)
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήS. Cesario di Lecce, Απουλία
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛέων Φουντανελλάς
Ηλικία