Σημείωμα #2428

Αύξων Αριθμός2428
Σημείωμα Χρονολογία6 Νοεμβρίου 1398
Σημείωμαα · ι · Ϛη · μην(ὶ) νοεμβρίῳ Ϛ · ἐκοιμήθη ὁ δούλος τοῦ θ(ε)οῦ νικόλαος ὁ χαντακήτης ὥρᾳ ζ · ἡμέρᾳ δ' (f. ὴ v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Palat. 220
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson, Cod. Palat., σ. 116- 117.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΧάνδακας (Κρήτη)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΧάνδακας (Κρήτη)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Νικολάου εκ Χάνδακος (Χαντακίτης)
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία