Σημείωμα #2481

Αύξων Αριθμός2481
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα Μνήσθητι Κύριε ὑπέρ τοῦ δούλου σου Σκουριπέκη καί τῆς συμβίου αὐτοῦ καί τῶν τέκνων αὐτοῦ.
Πατέρες ἅγιοι, οὗτος ὁ Σκουριπέκης ἐχάρισε τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου βιβλία κς´ τά διαλεκτά καί τά κριτώτερα, ὅταν ἐκούρσεψαν οἱ Σέρβοι τά Βελάγραδα ἠνέταζαν, ἐκρεμνοῦσαν δεξιά καί ἀριστερά τάς ρύμνας ἀπέσω εἰς τό Κάστρον. ῾Ο παπᾶς Θεόδουλος δέ ἐκεῖνος θαρρῶντας εἰς μικράν ἐνόραν ἐπαρακάλεσεν τόν τοιοῦτον καί ἀπῆγε τον ὥς τόν Πῦργος εἰς τήν μεγάλην πόρταν τοῦ Κάστρου καί ἀπογλύτωσαν τά τοιαῦτα κς´ βιβλία καί ἐκουβάλησαν τα ἔσω τόν Κουλάν εἰς δ´φοράς ὁ ἱερομόναχος ἐκείνος εἰς τόν ὦμον του καί εἰς τάς χεῖρας του ἀπό β´ . Οἱ σύντροφοί του δέ ἐκούρσεβαν καί ἀδιαφοροῦσαν. Τοῦ ἱερομονάχου δέ οἱ ἀδελφοί ἐξέφυγον καθώς καί ὅλον τό Κάστρον. καί οἰ ἀγαπῶντες τόν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν καί τόν μέγαν Θεολόγον καί τόν ἅγιον Γεώργιον εἰπέ τό ὁ Θεός συγχωρήσῃ καί τούς δύο. Εἰ δέ καί εὐρίσκεται εἰς τό θέμα τῶν Βελαγράδων πρέπον ἐστι πατέρες νά τόν ἔχετε ἀναγκαῖον φίλον καί πεπληροφορημένον ἐπεί οὐδέν ἀμέλησε τήν α´ ἡμέραν. Εἰ δέ εἶχεν παραδιαβῆ ἡ α´ οὐδέναν ἤθελεν εὑρεθῆ· ὅτι τήν δευτέραν ἡμέραν ἦλθαν ἀπό τόν Τίμουραν (=όρος Τιμόρ, ανατολικά του Βερατίου) οἱ Σέρβοι κάι οͺἱ Βλάχοι καί ὑπέσκαφταν καί τούς νεκροῦς καί ἐνόσησεν ὁ Σκουριπέκης διά πολλῶν ἡμερῶν καθώς καί ἡ γῆ ἐσείσθη ἡμέρα δ´. ᾿Ιουλίου εἰς τάς Ϛ . καί εἰς τάς ζ´. ἐσείσθη τό κάστρον ἡμέρα ε´. καί ἐσκορπίσθησαν οἱ Βελαγραδινοί ἐκ Κάστρωθεν εἰς ὅλον τόν κόσμον ἐν τῷ Ϛ ω ξ δ ´ . ἔτει (=1356). Εἰσί δέ τά βιβλία τά ὁποῖα ἀπεγλύτωσεν ὁ αὐτός Σκουριπέκης τόν ῾Ιερομόναχον Θεόδουλον ἐν πρώτοις οͺἱ ἐξαήμεροι οͺἱ β´............. [μηναῖα] καμμάτια ζ´. ἤτοι Σεπτέμβριος, ᾿Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ᾿Ιανουάριος, καί ἄλλον κομμάτι ᾿Ανουάριον καί τό Καλοκαιρινόν. Συναξάρια βιβλά γ´. Θεολόγον. Στιχηράρην τό διπλοτονισμένον καί ἄλλον ἕν παλαιόν. ᾿Απόστολος καί Πραξαπόστολος. Τριώδιον. Προφήτας. ᾿Οκτώηχος. ῾Αγιογεωργικόν τό Ρωμαϊκόν ........ (δυσξύμβλητος λέξις). Μηναῖα κομμάτια ε´ . ἤτοι Αὔγουστος Σεπτέμβριος, ᾿Οκτώβριος ᾿Ανουάριος, Φεβρουάριος τά καλλίτερα. Τό Ψαλτήριον τοῦ κτήτορος μέ τήν χρυσογραμμίαν. Τό σεντουκόπουλον μέ τά δικαιώματα εὑρίσκεται ἐσήκωσεν ὁ πα πα Θεόδουλος ἐπί τοῦς Σέρβους. Τετραευάγγελον Βουλγαρίας. τετραευάγγελον τό οἰκειόχειρον τοῦ Χρυσοστόμου ἀσημόγραφον. Τόν Πραξαπόστολον τόν Πολίτικον. ῾Αγιογεωργικόν. ᾿Εξαγόρασεν τό μέγαν Εὐαγγέλιον, καί τό μικρόν τό ἐπιτραχήλιον μέ τούς ῾Ιεράρχας ἐσήκωσεν. ᾿Εσήκωσεν τό Τραπεζόφορον καί ποδέας Ϛ. καί τά Ϛ σκεπάσματα εἰς τάς ἁγίας εἰκόνας. ῾Ερευνήσατε, πατέρες ἅγιοι, καί εἰ μέν .............. εἰ δέ τά ἀλοιώσει ὅσα γράφουν ἤ κόψει ἔστω ἐπικατάρατος καί ἀφωρισμένος ἀπό πατρός υἱοῦ καί ἁγίου Πνεύματος καί ἀπό τήν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον κάι τόν μέγαν Θεολόγον καί ἀπό τόν ἅγιον Γεώργιον καί ἀπό τόν κτήτορα τῆς Μονής τοῦ Κοινοβίου ὅτι μέ φόβον κάι τρόμον ἐπῆρα τήν ψυχήν καί τό σῶμα μου ὅσο καί τά ἕκλεισα εἰς τόν Κουλάν ..... (έπονται γραμμές δυσανάγνωσες)
Κώδικας ΧρονολογίαΚάστρο Βερατίου, ναός αγίου Ιωάνου Θεολόγου,
Εκδόσεις ΣημειώματοςΑλεξούδης, Δύο σημειώματα, Δ.Ι.Ε.Ε. 4 (1892), σ. 276-279.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΒελιγράδι (Βελαγράδι), Κάστρο, Πύργος, Τίμουραν (όρος Τιμόρ, ανατολικά του Βερατίου)
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Ιωάννου του Θεολόγου, "Μονή Κοινοβίου"
Ναόςναός αγίου Γεωργίου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔωρεά χειρογράφου. Εξαγορά χειρογράφου
Δωρεά ΠεριουσίαςΠΑΡΑΚΛΗΣΗ·
Ιστορικά ΓεγονόταΚατάληψη Βελιγραδίου από Σέρβους
Φυσικά Φαινόμενασεισμός
Επαγγέλματα
ΕθνικάΣέρβοι, Βλάχοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατοι από πόλεμο, ασθένεια Σκουριπέκη
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣκουριπέκης
Ηλικία