Σημείωμα #2644

Αύξων Αριθμός2644
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιανουάριος 1400
Σημείωμα’Εγένετο σεισμὸς μέγας ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως κυρίου Μανουὴλ, υἱοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Παλαιολόγου ἐπὶ ἔτους Ϛ η', μηνὶ ᾿Ιανουαρίῳ ἰνδικτιῶνι η' (f. 222v).


Κώδικας ΧρονολογίαVindob. Theol. 240 [Lambeck 105]
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 149.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότασεισμός
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία