Σημείωμα #2832

Αύξων Αριθμός2832
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα+ἔτους Ϛ τ . λ α · ετ (f. 109r)

τί προσδοκᾶς ἄν(θρωπ) εχ ? ς ὥν τοῦ τάφου ἡ γάρ ἀηδών τό γλυκύρημον στόμα ἐνταῦθα κεῖται γλῶττα κωλύων τάφος χειμών αἴ αἴ τάφος βραχύ δ´ ἔαρ βίος ὡς κρίνον ἐξήνθισε τοῦ κρήνη λόγου τάφω μένων σάλπιγγαν ἀγγέλων ἔαρ ἀμήν ἀμήν. + ὀ μαυριανός ἡ κυβωτός τῶν λόγων ὕπνος θεαταί τῶν σιγῆς οἰκῶν λίθον ἄλλου σιγᾶ τυχόν γάρ μειν ? τοῦτω λέγει ὠς πάντα καπνός ἀρετῆς ἀνεμόνης.
(Η σημείωση συναντάται στο τέλος του βιβλίου, ὺ.164v)
Κώδικας ΧρονολογίαSalamanca Biblioteca Universitaria, 280 (olim 1-2-23) ἔτ. 1422/ 3
Εκδόσεις Σημειώματος Tovar, Catalogus codicum graec. ó. 66. Turin, Euripides, σ.183. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ.118 PLP 17415
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜαυριανός (Εμμανουήλ- βλ αρ. 2337,34, 2337,36)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία