Σημείωμα #3074

Αύξων Αριθμός3074
Σημείωμα Χρονολογία21 ᾿Ιουνίου 1437
Σημείωμα..........τέλος. Δόξα τῶ θ(ε)ῶ τῶ δόντι ἀρχὴν καὶ τέλος. —
ἐτελειώθη τὸ παρὸν μηναῖον ὑπὸ τοῦ εὐτελοῦς ἰωσὴφ ἱερομονάχου · υἱοῦ βηστιαρίτου μεγίστης. ἐνέτει στ- ω  ωμε. ἰνδικτιώνος ιεᾶ. ἐν μηνὶ ἰουνίω κα' (f. 152r).


Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 256 (108 ΜΘ)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, Αλεξάνδρεια, σ. 170.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Εγκώμια εἰς τούς τρεῖς ἱεράρχες. Μηναῖον ᾿Ιουλίου. Εἰρμολόγιον, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωσήφ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία