Σημείωμα #318

Αύξων Αριθμός318
Σημείωμα ΧρονολογίαΑ) 11 Ιουνίου 1116 Β) 25 Αυγούστου 1116 Γ) 27 Ιανουαρίου 1117 Δ) 19 Μαΐου 1117
ΣημείωμαΑ) βι(βλίον) α' τοῦ κ(α)τ(a) Λουκ(ᾶν) ἀρχθὲν μη(νὶ) ἰουνίω ια' ἰνδ(ικτιῶνος) θ'. τοῦ Ϛχκδ ἔτους + εἰς τὴν σχολὴν τοῦ ἁγ(ίου) Πέτρου +
Β) ἐνταῦθα ἐπληρώθ(η) τὸ α' βι(βλίον) ὅ ἥν τετράδ(ια) ξβ'· ἀρχ(ὴ) τοῦ β' βι(βλίου) ἀπὸ τὸ ιε' κε(φαλαίου)· + τέλος τοῦ πρώτου τῶν τεσσάρων τεύχους. τῶν εἰς τὰ κ(α)τὰ Λουκᾶν ἁγ(ίου) εὐαγγε(λίου) · κατὰ συναγωγὴν ἐξηγήσεων· ἐπληρώθ(η) μη(νὶ) αὐγ(ού)στ(ῳ) κε' τῆς αὐτ(ῆς) ἰνδ(ικτιῶνος) ἐν ἦ καὶ ἤρχθη+
εἰ θέλεις ποιῆσαι καὶ σοὶ τὸ ἕν βι(βλίον) δ᾿ἰδοὺ καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ β' βι(βλίου)· συναγωγὴ ἐξηγήσεων εἰς τ(ὸ) κ(α)τ(a) Λουκ(ᾶν) εὐα(γγέλιον)· γεγονυῖα παρὰ Νικ(ή)τ(α) διακόνου τῆς τοῦ θ(εο)ῦ μ(ε)γ(ά)λ(ης) ἐκκλη(σίας) καὶ διδασκάλ(ου) τοῦ τῶν Σεῤῥῶν· βι(βλίον) β' περιέχον ἀπὸ τοῦ ἑπτακαιδεκάτου κεφαλαίου καὶ αὐτοῦ μέχρι τοῦ λθ' καὶ αὐτοῦ· ἤγουν κεφάλαια τοῦ κατα Λουκᾶν ἁγίου εὐαγγελίου εἴκοσι καὶ τρία (f. 94v).
Γ) + τέλους τοῦ δευτέρου τῶν τεσσάρων τεύχους· τῶν εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν ἅγιον εὐαγγέλιον· κατὰ συναγωγὴν ἐξηγήσεων + ἐπληρώθ(η) μη(νὶ) ἰαννουαρ(ίῳ) κζ'. τῆς αὐτῆς ἰνδ(ικτιῶνος) ἐν ἧι καὶ ἀρχὴν ἔλαβεν· εἰς τὴν ἀρχ(ὴν) τοῦ γ' βι(βλίου + συναγωγὴ ἐξηγήσεων εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον...., βι(βλίον) γ' ἀρχ(ό)με(νον) ἀπὸ τοῦ μ' κεφα(λαίου) καὶ αὐτοῦ · καὶ λῆγον μέχρι τοῦ ἑξηκοστοῦ δευτέρου καὶ αὐτοῦ· - ἀρχθὲν μη(νὶ) φε(β)ρ(ουαρίῳ) εἰκάδι τῆς αὐτῆς ἰνδ(ικτιῶνος) ἐν ἧι καὶ ἐπληρώθ(η) εἰς τὴν σχολὴν τοῦ ἁγ(ίου) Πέτρου μετὰ τὸ ἐμὸν μοῦλτον (f. 158).
Δ) ἐπληρώθ(η) τὸ γ' βι(βλίον) μη(νὶ) μαΐω ιθ' τῆς αὐτῆς ἰνδ(ικτιῶνος) ἐν ἧ καὶ ἤρχθη+ συναγωγὴ ἐξηγήσεων...., βι(βλίον) δ', ἀρχόμ(ενον) ἀπὸ τοῦ ξγ' κεφαλαίου καὶ αὐτοῦ καὶ διῆκον μέχρ(ι) τοῦ τέλους· - (f. 244).

Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1611
Εκδόσεις ΣημειώματοςGiannelli, Cod. 1485-1683, σ. 274. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 194.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝικήτας μητροπολίτης ῾Ηρακλείας
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικήτας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣέρρες
Ιδιότηςδιάκονος, σχολιαστής
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
ΝαόςΜεγάλη του Θεού Εκκλησία, Σχολή αγίου Πέτρου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματαδιδάσκαλος
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικήτας
Ηλικία