Σημείωμα #3245

Αύξων Αριθμός3245
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1475
Σημείωμαἐτελειώθη ἡ παροῦσα δέλτος τὰ λεγόμενα τὰ λεγόμενα ἄπορα τοῦ τυπικοῦ διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου καὶ πολλοῦ πόθου κὺρ θεοσεβεστάτου Θωμᾶ ἱερέως τοῦ ῥαυτοπούλου καὶ ἐγράπτησαν διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Γρηγορίου τὸ ἐπίκλην· κ ..... ἀπὸ πόλεως Μίδιαν (; ) κατοικούμενον εἰς τὴν μονὴν τῶν Μαγγάνων καὶ ἀνεμπεσώμενος ἀσθενὴς δυνατὰ μῆνα Γ' καὶ ηὔφθασα εἰς τὸ ἄκρον τοῦ θανάτου ὅτι τάχα καὶ ἀνάξιος ἱερομόναχος καὶ ἡ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαί με διὰ τὸν κύριον καὶ μακαρίσατέ με ὅπως εὕρω ἵλεον διὰ τῶν πόλλων μου σφαλμάτων, διότι οὐδεὶς ἀλάθητος εἰμὶ εἷς ὁ θεὸς. ἐτελειώθη ἡμέρα ζ. ὥρα στ' τῆς ἡμέρας ἐν χρονία νομ χν" ἔτει ᾿Αδὰμ Ϛ ΠΓ ἰνδ. η' ὁ Κύκλ. ια' "ι' θεμλ, .... (ι' ΚΓ.ψ. ζλ'  στλω' ἀμήν (f. 24).
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 116
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936), σ. 294- 295.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓρηγόριος Κ....
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΜηδεία
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜηδεία, (Κωνσταντινούπολη)
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Μαγγάνων (Κωνσταντινούπολη)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότααρρώστια
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία