Σημείωμα #37

Αύξων Αριθμός37
Σημείωμα ΧρονολογίαΑ) Απρίλιος 957, Β) Μάϊος 957, Γ) Ιανουάριος 959, Δ) Μάϊος 959, Ε) Ιούνιος 959
ΣημείωμαΑ) + Ετερο(ν) εργαστηρ(ιν) σκλαβιν(ικ?)αριο(ν) σὺν τω παρακειμε(νω) αὐτῶ οἰκήματ(ι) τρικλ(ιν)α(ρίω), τὸ ἀγορασθὲν παρὰ Σωφιας πατρι(κίας) ἀπο Μαριανοῦ τοῦ ἐπὶ της οἰκιακῆς τραπέζης καὶ τῆς μοναχῆς Συνεσίας (καὶ) γεγονυίας σύμβιου αὐτοῦ καὶ ἀπὸ Θεοφυλάκτου (καὶ) ᾿Ιω(άννου) τ(ῶν) παίδ(ων) εἰσχρυσίου λίτρας εξήμισυ. Τελ(εῖ) δε επι τὸ μέρ(ος) τοῦ οἰκονομίου τῆς Μεγαλ(ης) Εκλησιας Ενοι(κιον) ν(ομίσματα) κε' μι(λιαρήσια) θ', φ(όλλεις) θ'. Μ(ηνὶ) ᾿Απριλ(ίω), ινδ(ικτίωνος) ιε', ἔτους Ϛυξε'.
Β) + ῾Ετερο(ν) ἐργαστήρ(ιν) το αγορασθὲν απὸ Ηλιου μεταξοπράτου παρὰ Ιωσὴφ ασηκρητ(ις) εισχρυσου νομίσματ(α) φ_. Ενοι(κιον) ν(ομίσματα) λ' εξ. Τελεῖτ(αι) π(αρ᾿) α(ὐτ)οῦ (τ)ο τελ(ος) τοῦ αὐτοῦ ἐργαστηρίου δια τὸ εἶναι ἐν τῶ μερει αὐτ(οῦ) οπ(ου) τελεῖ (καὶ) ως τελεστ(ὴς). Μ(ηνὶ) Μαΐω, ἰνδ(ικτίωνος) ιε', ἔτους Ϛυξε'.
Γ) ῞Ετερο(ν) ἐργαστήρ(ιν) εἰστον φορο(ν) πρανδιοπρατ(ικὸν) μετὰ καὶ προβολῶν βαταλαρικῶν ηγοράσθ(η) ἀπὸ Ευσταθίου νοτ(αρίου) τοῦ ᾿Ασκᾶ παρα Μιχ(αὴλ) ασηκρητ(ις) εισχρυσιου λίτρας εξ. Τελεῖ εἰστὸν ξενῶνα τ(ῶν) Ευούλ(ου) μι(λιαρήσια) θ' (καὶ) υποτελητ(αι) παρα τοῦ βαταλαρι(κοῦ) ἐργαστηρίου τοῦ Ξυληνίτ(ου) τ(ῆς) διακο(νίας) τοῦ λουσματ(ος) μι(λιαρήσια) γ'. Μ(ηνὶ) ᾿Ιανουαριω, ἰνδ(ικτίωνος) β', ἔτους Ϛυξζ'. ᾿Ενοικ(ιον) ν(ομίσματα) ιε'.
Δ) ᾿Εργαστήρ(ιν) τὸ ἀγορασθὲν (παρὰ)/ ἀπὸ/ Εὐδοκίας τῆς ῾Εταιριωτήσ(ης) παρὰ τοῦ κυρ Λέοντος τοῦ ῾Ροδίου εισχρυσίου λίτρας ζ' (ἥμισυ) μ(ηνὶ) Μαΐω, ἰνδικτίωνος β', ἔτους Ϛυξζ'. Τελει ειστὸ μέρος τοῦ οἰκονομίου τῆς Μεγάλης ᾿Εκλησίας (ὑπέρ)π(υ)ρ(α) νομίσματ(α) γ', μι(λιαρήσια) γ'. ᾿Ενοί(κιον) ν(ομίσματα) κ' εξ. +
Ε) Ετ(ε)ρο(ν) ἐργαστήρ(ιν) τὸ ὀθονιοπρατ(ικὸν), τὸ ὄν ειστον φόρον μεσόστυ(λον), τὸ ἀγορασθὲν (παρ) ἀπο Ιω(άννου) τοῦ Εταιριωτ(ου) παρα Λέοντος τοῦ ῾Ροδίου εισχρυσίου λίτρας δέκα μ(ηνὶ) ᾿Ιουνίω, ινδ(ικτίωνος) β', ἔτους Ϛυξζ'. Τελεῖ ειστο μερος τῆς διακ(ονίας) τ(οῦ) λούσματ(ος) τῶν Γερμανοῦ μι(λιαρήσια) εβδομήκοντ(α). ᾿Απὸ πρώτ(ου) προσωπ(ου) εισπρωτ(ον) ἐν ...τ...προσωπ(ον?) εστ(αι?) δευτερ(ον). π.....παρεκεί(νου?). ᾿Ενοι(κιον) νο(μίσματα) λη'.

Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 171
Εκδόσεις ΣημειώματοςOikonomids, Boutiques, σ. 345-346. Κομίνης, Πίνακες, σ. 2. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 130-131.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιώβ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμιατων Ευούλου, των Γερμανού, του Ξυληνίτου
Ιδιότηςμοναχή
Πολιτικά Αξιώματαπατρικία, ασηκρήτης
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
ΝαόςΜεγάλη Εκκλησία (Αγία Σοφία)
Κοσμικό Κτίσμαεργαστήριον σκλαβηνικάριον, εργαστήριον βαταλαρικόν, εργαστηριον οθονιοπρατικόν
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματαμεταξοπράτης, νοτάριος, ἐπὶ τῆς οἰκιακῆς τραπέζης
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά ΓεγονόταΓάμος Μαριανού (του επί της τραπέζης) και Συνεσίας (πρώην μοναχής). Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Θεοφύλακτο και τον Ιωάννη.
ΣχόλιαΑναφέρεται η πώληση εργαστηρίου σκλαβινικαρίου, δηλαδή καταστήματος χιτώνων υφασμένων από μαλλί αιγός, η αγορά εργαστηρίου από μεταξοπράτη πιθανόν για να ασκήσει το επάγγελμά του, η πώληση εργαστηρίου πρανδιοπρατικού, δηλαδή εισαγωγής και πώλησης συριακών υφασμάτων (πωλήθηκε με προθήκες οι οποίες όμως μάλλον ανήκαν στο βαταλαρικό εργαστήριο, ένα είδος σιδηρουργείου), η πώληση εργαστηριόυ για απροσδιόριστη χρήση και η πώληση εργαστηρίου οθωνιοπρατικού, δηλαδή εμπορίας λινών υφασμάτων
Όνομα, ΕπώνυμοΣοφία, Μαριανός, Συνεσία, Θεοφύλακτος, Ιωάννης, Ηλίας, Ιωσήφ, Ευστάθιος του Ασκά, Μιχαήλ, Ευδοκία η Εταιριώτισσα, Λέων ο Ρόδιος, Ιωάννης ο Εταιριώτης
Ηλικία