Σημείωμα #7

Αύξων Αριθμός7
Σημείωμα ΧρονολογίαΑπρίλιος 890
Σημείωμα+ Μνήσθητι, Σῶτερ, δημιουργὲ τῶν ὅλων, Ταῖς τῆς ἀχράντου εὐκτίαις Θεοτό-
κου, Τοῦ ἐμπόνως γράψαντος ᾿Αναστασίου Τὴν βίβλον, ἥνπερ ταῖς χεροῖν μου νῦν φέρω, Καὶ τάξον αὐτὸν ἐν δικαίων τῇ στάσει, Πολλῶν παρασχὼν ἀμπλακημάτων λύτρον -
+ ῎Επαυσε Χριστὸς δημιουργεῖν σαββάτῳ, Κἀμοῦ δὲ παύει τοὺς πόνους ἐν σαββάτῳ, Μηνὶ ἀπρηλλίῳ, ἰνδικτιόνος η' ἔτους Ϛτ_η.

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1470 (Colbert 340)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 1. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 123-124.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι ἁγίων καί ῾Ομιλίαι Πατέρων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑναστάσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑναστάσιος
Ηλικία