Σημείωμα #717

Αύξων Αριθμός717
Σημείωμα Χρονολογία30 Αυγούστου 1247
ΣημείωμαΟ θ(εὸ)ς ὁ σ(ωτ)ήρ ο γυνὅσκον τάς καρδ(ίας) τ(ῶν) αν(θρώπ)ων · γυνὅσκι γάρ καί τϊν εμ(ην) / του τἄλενος · αφ᾿ὄτϊ γάρ εδωθ(ι) παρα του φιλαν(θρώπ)ου θ(εο)ῦ τοῦ γνῶ/ναι δεξίαν · καί ἀριστεράν. ου γυνόσκο εξελθην εκ στόματο(ς) ημ(ων) / τοῦ ἀναξίου δούλ(ου) Χ(ριστο)ῦ μία ῥήσις · κατά αν(θρωπ)ων · ἄρτι γάρ ἐγῶ παρα τ(ῶν) βρο/ τ(ῶν) ημ(ῶν) ἀδελφῶν ληδωρἴαν ἄμετριν ἔχω. καί τί ποιῆσω κ(ύρι)ε εμου κ(ύρι)ε λυτρω/ τα και υπερασπιστᾶ τ(ῶν) πεποῖθὄτον ἐπι σέ · ἤ π(α)ρ(ὰ) σέ πἄλιν επιστραφίσω με / και στεναξο καί συνγνὄμην ἔτυσα (?) τ(ῶν) πεπραγμένον μοι · αλλά δέδοκα καί / τρέμ(ον) μή πῶς καθ εκἄστην εξομολογοῦμενος καί ἀποχῆν τόν κακ(ῶν) επαγγελὄμενος · ὄτι γάρ εύθασεν καιρό(ς) πονηρό(ς) και ευδελλυγμένος · καί ἴσταται / το κακ(ῶν) εμμέσο τ(ῶν) αν(θρώπ)ων · καί εχὄμενοι γαρ οι αν(θρωπ)οι εῖς μετα του ετταῖρου μαχ(ομενος?) / ... δυσμοῦς (?) · καί εντάλματα μεγίστα · εγῶ γάρ κ(ύρι)ε εχῶμενος τ(ῶν) φόβον / σσου εν τί ψυχῆ ημ(ῶν). μακρονθ(εν?) εξέρχομε · ἐκ τοῦτου τ(ῶ)ν πονηῥῶν πραγμάτ(ων) / μῆκρόν γάρ πρόσευχομ(αι) πρός τϊν ἄμετρον σου εὔσπλαχνίαν · ἴνα συγχωρήσαι / καμέ τόν ανἄξιον δουλ(ον) σου εν τι φοβερά ἔλευσι σου δεσπ(ο)τ(α) εις του αιω(νας) / αμην // Βασιλ(ειος) ο υἱὄς του παπά Καψωριάκου· και δούλ(ος, -ου?) του τιμϊου προδρ(ομου) //
Εγρα'φη μην(ι) Αυγοῦστω λ' / του ἔτους Ϛψνε και οι / εντυχανοτες ευχεσθαι μοι δια τ(ῶν) κ(ύριο)ν (f. 103v).
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ.Αἰκατερίνης 169 (έτ. 1247)
Εκδόσεις Σημειώματος Treu, Testament, σσ. 34-35. Benešević - Uspenskij, Catalogus, σ. 96. Husmann, Sinai, σ. 152. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 54. Kamil, Sinai, σ. 68 (14ου αι.). Clark, Checklist, σ. 3. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 49-50.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒασίλειος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπαπάς
Μονήμονή Τιμίου Προδρόμου (;)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΒασίλειος, Καψωριάκος
Ηλικία