Σημείωμα #765

Αύξων Αριθμός765
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1252
ΣημείωμαΠεπλήρωται τοίνυν καί τό παρόν μηνέον, διά χειρός ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ καί ξένου, ἐπί τρέχοντος ἔτους Ϛψξ', τό (τρίτον) ἰνδίκτου δέ γε καί ταύτης πάλιν (τρίτον) · καί οἱ ἐντυγχάνοντες αὐτό συνάμα τἄλλα δύο μή μέμφεσθέ μου τῶν πολλῶν μου σφαλμάτων · ὁ δέ κελεύων εὔχεσθέ μοι τῷ τάλα νεορακενδίτῃ, οὗ τό ὄνομα ξένος, καί ρωμανήτῃ τῶ καί μακρωζωνάρει · ἡ θρέψασα χώρα τό Βολερόν τυγχάνει · Θεός ὡς εἶδεν (=οἶδεν) ἔτυχα τῶν ἐνταῦθα ἔν τε τῇ μονῇ τῇ ἁγίᾳ τοῦ Στύλου συνεζευγμένη ᾿Αγροῦ μονή κληθῆσα · ἐν ταύτῃ τοιγαροῦν ἐγράφησαν τά τῇδε βιβλία, (ταῦτα ἅπερ ὁρᾶτε· in margine, eadem manu), τρία ἀνακαθένα ἐκ μηνός γεγραμμένα, σεπτέβριος ὧν φημί ὀκτώβριος καί νοέμβρηος, μονῆς τῆς αὐτῆς διά ἐξόδου, κόπου · κελεύονται γάρ παρ᾿αὐτῇ ........ ἐνεργοῦντας ταύτην (στό τέλος τοῦ κειμένου).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 842 [88] (έτ. 1252)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Notes ΙΙ, σ. 39. Darrouzès, Autres mss, σ. 135-136. Σακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., σ. 152-153. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 367 (Ξένος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 56-57.
Χειρογράφου Περιεχόμενο Μηναῖον Νοεμβρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΞένος Ρωμανίτης Μακροζωνάρης
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΡωμανία, Βολερόν
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡωμανία, Βολερόν, Κύπρος
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Στύλου Αγρού, Κύπρος
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΞένος Ρωμανίτης Μακροζωνάρης
Ηλικία