Σημείωμα #775

Αύξων Αριθμός775
Σημείωμα Χρονολογία1 Αυγούστου 1253
ΣημείωμαΠόθω τέτευχα · ἱεράν / ταύτην βίβλον
εὔ/ ριθμον ἐσίνοπτον · / ὡς ψάλλει θέμης · /
ὑπό χειρός μέν αν/ δράνοῦς · Δημητρίου /
ἀναγνώστου, καί ἐλ/ λαχίστου ·
ἡ χείρ μέν / ἡ γράψασα · σίπεται / τάφω ·
γραφή μέ/ νη δέ εἰς μακροῦς / φεύ μοι χρόνους· /
Πέρας ἤλειφεν ἡ / θεία ταύτη βίβλο(ς) / τοῦ ἱεροῦ Ευα(γγελίου), / διά χειρός ἐμοῦ Δη/ μητρίιου ἀναγνώ/ στου τοῦ Βριζωπούλου, // (...) / (... Βαγε)/ νετίας. το(....) / ἀρχοντ( ) Μηκράν Βαγε/ νετίαν, +++ / Καί ὅσοι ἐπί χείρας / ταύτην δέξασθ(ε), ἤτοι / ἴσως σφάλμα εὕρειται, / εὔξασθ(ε) καμοί τῶ ἁ/ μαρτωλῶ καί μη κα/ τηράσθ(ε), ἰδότες ὅτι / τό μή σφάλλειν παρά / ἀν(θρώπ)οις ἀδύνατον ἐ/ στίν, ἵνα καί ὁ θ(εό)ς / σώσει καί συγχωρή/ σει καί ὑμᾶς πάν/ τας, ἐγράφ(η) δέ καί / ἐτελειώθ(η), ἐπί ἔτ(ους) / Ϛψξα ἰν(δικτιῶνος) ια + / Μηνί αὐγούστω / εἰς τ(ήν) πρώτ(ην), ἡμέρα / παρα(σκευῇ), ὥρα ᾿θ, / δό(ξα) τό δόντ(ι) τό τέ(λος) τοῖς / πᾶ(σ)ην ἀμήν +++ (f. 196r-196v).
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Clarkὸ 8 (έτ. 1253)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., σ. 15. Hutter, Corpus, σ. 102. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 101. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, σ. 68. Spatharakis, Illuminated mss, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 58-59.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Βριζώπουλος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΜικρά Βαγενετία (Ήπειρος)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜικρά Βαγενετία (Ήπειρος)
Ιδιότηςαναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος γραφέως, έμμετρο σημείωμα (στίχοι)
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔημήτριος Βριζώπουλος
Ηλικία