Σημείωμα #866

Αύξων Αριθμός866
Σημείωμα Χρονολογία1 Σεπτεμβρίου 1265
Σημείωμα[*] α) ὥσπερ ξένοι χέροντες ἱδεῖν πατρίδα,
οὗτω καί ὁι γράφοντες βιβλίω τέλ(ος)· -
+ἐγράφη καί ἐπληρώθ(η), ἡ παροῦσα πυκτῆς · χειρί σφόδρα ἀμαρτωλ(οῦ), καί ἐλαχίστ(ου) τῶν μον(ο)/τρόπων Μακαρίου ἀναξίου μον(α)χ(οῦ), ἀπ(ό) πόλεως ῾Ρηγίου τῆς Καλαβρίας, ἔτει δε προτεύοντο(ς) ἐν τ(ῇ) μον(ῇ) / τῆς ὑπεραγ(ίας) θ(εοτό)κου Κρύπταφερράτας · ῾Ιλαρίωνο(ς) ἐναρέτ(ου), καί ἀγαθής προερέσεο(ς) ὢν. ὁσαύτως δέ ὑπάρχ(οντος) / ἐκκλησϊάρχ(ου), τό πάνη εὐλαβοῦς καί εὐδιακρίτ(ου) κ(υρο)ῦ Βλασίου. πάντες δέ ἀδελφοί, ὁι τοῦτ(ο) / ἀναπτύξαντες, λιτάς ποιῆτε πρός τ(όν) φιλάνθρωπ(ον) θ(εό)ν, καί πρό(ς) τίν αὐτ(οῦ) φιλεύσπλαγχνον μ(ητέ)ρα, ἥνπερ / ἥμαρτ(ον) βιῶν ἀλόγως. ὅπως ἵδου τόν κρητ(ήν) ἵλεον ἐν ημ(έ)ρ(ᾳ) τῆς κρίσεως · ἀμήν+ἀμήν. γένοιτ(ο) ἀμήν· - + / + ῎Ετο(ς) δέ ὢν ἐξακισχιλιοστ(όν), ἐπτακοσιωστ(όν), εὐδομίκοντα, καί τέσσαρις σύν τούτοις· σεπτ(εμβ)ρ(ίου) α, ἰνδικ(τιῶνος) θ· - + (f. 244v).

β) +τούτον τό βιβλίον ἐποῖησεν / ὁ ἀδελφός Μάκαρις ἱἐρομόναχ(ος)· / ὁ Ριγινό(ς)· οἱ ἀναγινόσκωντες, εὔχεσθ(ε) αὐτ(ͺῷ) ἀμήν·(f.246r).
Κώδικας ΧρονολογίαGrottaferrara, Badia Greca Δ.α.IV (έτ. 1265)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Italy, σ. 20. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 271. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 80. PLP 16245.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Δεκεμβρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜακάριος Ρηγινός
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΡήγιο, Καλαβρία (Ιταλία)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡήγιο, Καλαβρία (Ιταλία)
Ιδιότηςμοναχός (μονότροπος, ιερομόναχος)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος (πρωτεύων, εκκλησιάρχης)
Μονήμονή Θεοτόκου Κρυπτοφέρρης (Grottaferrata)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡηγινός
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως, παράκληση, έπαινος (ενάρετος, αγαθή προαίρεσις, ευλαβής, ευδιάκριτος,
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜακάριος Ρηγινός, Ιλαρίων, Βλάσιος
Ηλικία