Σημείωμα #947

Αύξων Αριθμός947
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1278/ 1279
Σημείωμα[*] ͺ῾Υψηπετάσας ἄνωθεν τόν νοῦν καί τήν καρδίαν, | καί νουνεχῶς τοῖς ὄμμασιν ἔνδοθεν περιβλέπων, | ὅλος ἔνθους γενόμενος, ὅλος ἠλλοιωμένος, | σοφῶς π(άτ)ερ ἀνάγνωσον, προσέχων μή τι σφάλης, | Καί προσρίπτ(η)ς τό κρίμα σου, σκεπάσας σήν αἰσχύνην, | τῶ ἀναξίω μοναχῶ, ταπεινῶ ᾿Ιακώβω, | τῶ ποτέ σκευοφύλακι μ(ά)νδρας ἀκρωτηρίου, | δι᾿οὗ προθύμως γέγονα ἐξ ὄντος καί μή ὄντος | Καί με προθύμως γράψαντι κἄνγε καί μ(ε)τ(ά) κόπου, τῶ τῶν ὡρῶν ὑπάρχοντι δαμηνῶ νικολάω. | ἀλλ᾿εὔχου μᾶλλον ἵλεων εὑρεῖν τόν παντεπόπτην, ἐν ἡμέρα τῆς κρίσεως αὐτούς κατά τό πρέπον, | ἂν μέν οἶδας διόρθωσον. εἰ δέ μή γε σιῶπα. | ὁ μέν γάρ συναθροίσας γε φύλλα τετριπημένα, | ἄρ(ρ)αφά τε τριάϊια, παλαιά, ἐσχϊσμένα, | ἔχοντα μέν (τά) γράμμ(α)τα, ἀγράμμ(α)τα δέ μᾶλλον, | ἐν οἷς ἄσπρον ἐφαίνετο τό μέλαν μεσημέρϊ, | Καί μέγα τό φαινόμενον μικρόν ἐθεωρεῖτο, | ὁ δ᾿ἄλλος γράφων ἄγραφα, γράψας τέ καί προθύμως, | ὁ δ᾿εἷς ἀναγϊνώσκων γε, ὁ δ᾿ἄλλος περιξαίων, | μόλις ποτέ μ᾿ εἰσέφερον εἰς τάξιν καθώς βλέπεις. | ἑβδόμων, παρατρέχοντος ἔτους, ἑπτακοσΐων, | καί χρόνων ὀγδοήκοντα τῶν ἑξακϊσχϊλίων · | Καρούλου δέ ῥηγεύοντος τοῦ πανευγενεστάτου, | δίς ἑπτά χρόνους φέροντος αὐτοῦ τῆς δεσποτ(είας)· - (f. 278v).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 362 [colloc. 817] (έτ. 1278 / 1279)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Italy, σ. 26. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 180. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 104–105. PLP 5048, 7850.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Αγιογραφικά κείμενα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙάκωβος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑκρωτήριον, Μεσσήνη
Ιδιότηςβασιλιάς Σικελίας Κάρολος Α΄Ανδεγαυός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματασκευοφύλαξ
Μονήμονή μάνδρας Ακρωτηρίου, Μεσσήνη
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Καρόλου Α΄ Ανδεγαυού (1266-1285)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙάκωβος, Νικολαος Δαμηνός
Ηλικία