Σημείωμα #1085

Αύξων Αριθμός1085
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1291/ 1292
ΣημείωμαΑ) Εὔχεσθε πάντες τῷ ξύσαντί γε Θεοδοσίῳ
πάντων ἐσχάτῳ καί βεβήλῳ τόν βίον.
Δέχοιο Χριστὲ τῶ ἐμῶν χειρῶν κόπον
λύσιν παρέχων τῶν πολλῶν μου πταισμάτων.
Θεοδόσιος μοναχός ἔσχατος μονοτρόπων (f. 217r).

Β) ᾿Αρχῆ χρόνου αφοῦπερ ἐγράφη ἡ παροῦσα βίβλος ἤγουν τοῦ Ϛω ἔτους μέχρι κα νῦν τοῦ τρέχοντος ϚϠϚγ· ἰνδικτιῶνος γ' (f. 224v).
Κώδικας Χρονολογία῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 6 (13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 153. Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 143. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 133. PLP 7142
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεοδόσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεοδόσιος
Ηλικία