Σημείωμα #1089

Αύξων Αριθμός1089
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάϊος 1292
ΣημείωμαΑ) + Χ(ριστ)ῷ τελειώσαντι δόξα καί κράτο(ς)·
+ Χ(ριστό)ς παράσχοι τοῖς ἐμοῖς πόνοις χάρ(ιν)·
+ Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν θ(ε)ῷ χάρις·
+ ῾Ο ἀναγινώσκ(ων) καί κρατῶν ἀνά χεῖρ(ας), εὔχου καί ὑπέρ τῆς ψυχῆς τοῦ πονήσαντος καί γράψαντο(ς) Θεοδοσίου οἰκτροῦ μοναχοῦ ἁμαρτωλοῦ τοῦ Κήνσου· Ναί, ἀδελφέ, παρακαλῶ διά τόν Κ(ύριο)ν· ᾿Αμήν.
+ ᾿Ετελειώθ(η) δέ ἐν τῇ σεβασμιωτ(ά)τ(ῃ) μονῇ τῆς ῾Υπεράγνου μου Θεομήτορος τῆς ἐπικεκλημένης Κινσταίνης τῷ Ϛω' ἔτει ἰνδ(ικτιῶνος) ε', βασιλεύοντο(ς) τοῦ εὐσεβοῦς καί φιλοχρίστου βασιλέως κυρ(οῦ) ᾿Ανδρονίκου υἱοῦ, τοῦ Παλαιολόγ(ου) (f. 192v).

Β) Πλήρωμα Χ(ριστό)ς καί Προφητ(ῶν) κ(αί) Νόμου | καί παντό(ς) ἔργου δόξα σοι παντεργάτα | ῾Ως γοῦν δέδωκας / τῇδε τῇ βίβλῳ τέλος, | βράβευε καί ἄφεσιν ἀμ/ πλακημάτω(ν) | (ο)ἰκτρῷ, ταπεινῷ, ἀλιτρῷ μο/ νοτρόπῳ, | οὗ κ(αί) τὀπίκλην Κήνσου Θεοδοσίου · / ὅς καί λιτάζει ἱλεοῦσθαι τό θεῖον | τοῖς ἐς χεῖρ(ας) λαβοῦ/ σι τήνδε π<υ>ξίδα, | τούτου δέ χάριν κ(αί) τ(ῶ)ν αὐτοῦ σφαλμάτ(ων) (f. 229v).

Γ) τοῦ σοῦ λάτρου ἄζυγος Θεοδοσίου, | τοῦ μετά πολλοῦ πόθου καί θυμιδίας | καί σχέσει κτισάμενον (sic) τήνδε τήν δέλτον | εἰς λύτρον καί κάθαρσιν ἐμῶν σφαλμάτ(ων) (f. 229v).

Δ) ᾿Εκπεπόνηταί μοι ἡ βίβλος αὕτη τοῦ θείου κ(αί) ἱεροῦ εὐαγγελ(ίου) τῇ ἐμῇ χειρί Θεοδοσίου ἁμαρτωλοῦ καί τάχα (μον)αχ(οῦ) τοῦ Κήνσου ἐν τῇ θείᾳ κ(αί) σεβασμιωτ(ά)τ(ῃ) μονῇ τῆς ῾Υπεράγνου μου Θεομήτ(ο)ρο(ς) τῆς ἐν Κινσταίνῃ κ(αί) ἐπληρώθ(η) κατά μῆνα Μάϊον τ(ῆς) ἰν(δικτιῶνος) ε' τῷ Ϛω' ἔτει · βασιλεύοντο(ς) κύρ ᾿Ανδρονίκου αὐτοκράτορο(ς) ρωμαίων τοῦ Παλαιολόγου, πατριαρχοῦντος δὲ κύρ ᾿Αθανασίου, τοῦ Παναγιωτάτου κ(αί) Οἰκουμενικοῦ. Καί οἱ ἐντυγχάνοντ(ες) ταύτῃ εὔχεσθέ μοι διά τόν κ(ύριο)ν, ἀδελφοί (f. 230r).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. Βυζ. Μουσείου 155 (Β.Μ. 2779) [olim Σερρῶν, Μονῆς Προδρόμου ἀριθ. Γ' 6] (έτ. 1292)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠάλλα, Βυζ. Μουσ., σ. 34-35. Παπαγεωργίου, Σέρραι, σ. 322. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 131. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 54. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 194. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 154-155.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεοδόσιος Κήνσος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος Α΄
Μονήμονή Θεοτόκου Κινσταίνης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος / σφάλματα γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεοδόσιος Κήνσος, Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, Αθανάσιος Α΄
Ηλικία