Σημείωμα #1164

Αύξων Αριθμός1164
Σημείωμα ΧρονολογίαΔεκέμβριος 1298
ΣημείωμαΤό παρόν ἅγιον εὐαγγέλιον πέφυκεν Γερασίμου μ(ητ)ροπολίτου Φιλιππουπόλεως καί ὑπερτίμου πόθῳ πολλῷ καί ἐπιμελείᾳ ἐξ οἰκείων αὐτοῦ ἀναλωμάτων μᾶλλον δέ τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν κατασκευασθέν καί κοσμιθέν ἐκ χρυσοῦ καί ἀργύρου γραφέν δέ τῇ αὐτοῦ προτροπῇ χειρί Δα(βί)δ μοναχοῦ καί τελειωθέν μηνί Δεκεμβρίῳ ἰνδικτιῶνος ιβ' ἐν ἔτει Ϛωζ βασιλεύοντος τοῦ εὐσεβεστάτου κυρίου ᾿Ανδρονίκου καί Εἰρήνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου κυρίου Μιχαήλ τῶν Παλαιολόγων καί Μαρίας Αὐγούστης (f. 287v).
Κώδικας ΧρονολογίαΣμύρνη, Ναός ἁγ. ᾿Ιωάννου (το χειρόγραφο έχει χαθεί) (έτ. 1298)
Εκδόσεις Σημειώματος Παπαδάκη - Oekland, Μικρογραφίες, σσ. 32-33. Wulf, Ekskursii, σ. 203. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 100. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 56. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 202. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 182. PLP 3751, 5013.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔαβίδ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΦιλιππούπολις
Ιδιότηςμοναχός, αυτοκράτωρ (Ανδρόνικος Β΄, Μιχαήλ Θ΄), αυγούστα (Ειρήνη Μομφερρατική Παλαιολογίνα, Μαρία της Αρμενίας)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερεύς, μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάκοσμημένο χειρόγραφο
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓεράσιμος, Δαβίδ, Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος, Ειρήνη Μομφερρατική Παλαιολογίνα, Μαρία της Αρμενίας
Ηλικία