Σημείωμα #128

Αύξων Αριθμός128
Σημείωμα ΧρονολογίαΑύγουστος 1027
Σημείωμα’Εγράφη ἡ παροῦ(σα)σα τοῦ Εὐχολογίου βίβλος καὶ ἐτελειώθη μη(νὶ0 αὐγούστ(ῳ), ἰνδ. ι', ἔτους Ϛφλε', κτηθεῖσα Στρατηγίῳ πρεσβυτέ(ρῳ) τῆς μ(ε)γ(άλης) ἐκκλη(σίας) καὶ τῶν πατριαρχικῶν εὐκτηρίων, περιέχουσα πᾶσαν ἀκολουθ(ίαν) καὶ τάξιν ἀκριβῆ καθὼς ἐν τῇ ἀρχῇ ὁ πίναξ δηλοῖ, ἐκτὸς τῶν λειτουργιῶν τοῦ ἁγίου Βασιλεί(ου) καὶ τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ τῆς τριτοέκτης καὶ τῆς τῶν προηγιασμένων, θελήσει τοῦ γράψαντος καὶ κτησαμένου. Δ(ιa) τὸ ἔχειν ταῦτα εἰς κοντάκια μεθ᾿ὧν καὶ ἐνεργοῦσιν· ἔχειν δὲ αὐτὸν καὶ ἐν ἑτέρῳ βιβλιδαρίῳ εὐχὰς τῶν ἀντιφώνων τοῦ ψαλτῆρος ὡς στιχολογεῖ ἡ μεγάλη ἐκκλησία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ὁ δ', καὶ τῶν ὠδῶν εὐχὰς η', καὶ ἑτέρας εὐχὰς διαφόρους λεγομένας κατὰ διαφόρους καιροὺς ἐπὶ κοίτην, μετὰ κοίτην, ἐπὶ κοινωνίͺᾳ, ἐπὶ ἐξομολογήσει, εἰς ὠφελείαν ψυχῆς καὶ κατάνυξιν, καὶ λοιπὰ ἀμφότερα νδ', καὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν διαφόρων ῥητῶν περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος, ταῦτα γὰρ ὧδε οὐκ ἐγράφη+
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. (fonds) Coislin 213
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 3. Lake, Dated Mss, τ. IV, σ. 12. Devreesse, Coislin, σ. 195. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151-152. Να ελέγξω από πίνακες· ως ένα σημεία έχω περάσει παρενθέσεις κλπ. Devreesse
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐχολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπρεσβύτερος μεγάλης εκκλησίας και πατριαρχικών ευκτηρίων
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣτρατήγιος, Βασίλειος, Χρυσόστομος
Ηλικία