Σημείωμα #1292

Αύξων Αριθμός1292
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1301/ 1302
Σημείωμα[*] + ὁ τὰ πάντα πληρῶν θ(εὸ)ς ἡμῶν δόξ(α) · + /
+ ὥσπερ ξένοι χαίρου(σ)ϊν ἰδεῖν π(ατ)ρίδα, καὶ /
οἱ θαλατεύοντες εὑρεῖν λϊμένα· οὗτο(ς) καὶ /
οἱ γράφοντες, ἰδεῖν βϊβλΐου τέλος· + /
+ἐγρά(φ)η χειρὶ ῾Ϋακΐνθου ἁμαρτ(ω)λ(οῦ) καὶ /
τάχα (μον)αχ(οῦ), χωρϊκογρ(άφ)ου δὲ, καὶ οἱ ἀναγϊνώσ- /
κοντες ἥτ(ι) ἂν σφάλμα εὕρϊται διορθώσατε, /
καὶ μὴ κ(α)τηράσθ(ε) διὰ τὸν κ(ύριο)ν · ὅτ(ι) ὁ γρά(φω)ν παρὰγράφ(η) · / καὶ ὁ
κ(ύριο)ς σώση πάντας ἡμᾶς ἀδελφοί · /
ἀμὴν ἀμὴν, καὶ ἀμήν· - ἔτο(ς) Ϛωι ἰν(δικτιῶνος) ιε· - /
+ τὸν ἀναγϊνώσκοντα συν προθυμία · τὸν /
δακτύλοις γράψαντα τὸν κεκτημένον · /
φύλαττε τοὺς τρεῖς ἡ τρϊὰς τρισολβΐως· + (f. 325r).
Κώδικας ΧρονολογίαMilan. Ambros. C 209 inf. (ἔτ. 1301/ 1302)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 206. Turyn, Italy, ó. 101-102. Martini - Bassi, Ambrosian ΙΙ, ó. 983. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 416.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, ῾Ομιλίαι εἰς τήν Γένεσιν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΥάκινθος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, αποτροπή κατάρας
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΥάκινθος
Ηλικία