Σημείωμα #1492

Αύξων Αριθμός1492
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1321
Σημείωμα+ ἐτελειώθην τὸ παρὸν βιβλίον εὐδοκοῦντος τοῦ | φιλαγάθου θ(εο)ῦ, διαχειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἀμαρτωλοῦ | τάχα καὶ (μον)αχ(οῦ), Γερμανοῦ · ἐν μηνὶ ἰουν(ίῳ) ἰν(δικτιῶνος) δ ἐν | τῶ έτι Ϛωκθ ἡλίου κύκλος κε· τῆς (σελήνης) | η, καὶ οἰ ἀναγινῶσκοντες αὐτῶ εὔχεσθαί μοι διἀ | τὸν κ(ύριο)ν ὅπως ρύσεταί μοι τοῦ πυρὸς τῆς γεέννης + (f. 260r).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. ΙΙ, 76 [colloc. 1257] (ἔτ. 1321)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 144-145. Mioni, Bibl. D. Marci Ι, ó. 212.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου, ᾿Ασκητικά ἔργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία