Σημείωμα #1515

Αύξων Αριθμός1515
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1322
Σημείωμαὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα, καὶ οἱ ἐν θαλάσσῃ πλέοντες λιμένα φθάσαι, οὕτως καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος. ᾿Εγράφη τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον διὰ χειρὸς Γεωργίου τοῦ πατρικίου καὶ ἀναξίου ἱερέως ἐν ἔτει Ϛωλ' ἐπὶ βασιλείας τῶν εὐσεβῶν βα<σι>λέων ᾿Ανδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως ᾿Ανδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου καὶ ἐγκόνου αὐτοῦ ἰνδικτιῶνι ε'.
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςSmyrnoff, VV τ. 7 (1900), ó. 612.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία